Kommune- og lokalplaner

Her finder du informationer om kommuneplaner, lokalplaner og byplanvedtægter

Hvad er en kommuneplan?

Pil ned ikon

Alle landets kommuner skal opretholde og vedligeholde deres kommuneplan. For en periode på 12 år fastlægger kommuneplanen de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling. Kommuneplanen indeholder retningslinjer for lokalplanlægning, der bl.a. fastsætter anvendelse, bebyggelsens tæthed, friarealer, bygningshøjder og detailhandel.

Hvad er en planstrategi?

Pil ned ikon

I første halvdel af valgperioden på fire år skal kommunen fremlægge en strategi for kommuneplanlægningen. Med planstrategien fremlægger kommunen en beslutning om de nødvendige revisioner af kommuneplanen.

Hvad er en lokalplan?

Pil ned ikon

En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse, anvendelse af arealer og andre forhold inden for planens område, som kan være et større byudviklingsområde eller en enkelt ejendom.

Ved lokalplanlægning kan de mange forskellige interesser i lokalplanområdet blive afvejet. Det er gennem lokalplaner, kommuneplanens politiske strategi og målsætninger gøres konkrete og bindende for ejerne af ejendommene i lokalplanområdet.

Hvad er indkaldelse af idéer og forslag?

Pil ned ikon

 

Jf. Planlovens § 23c skal der ved ændringer af en kommuneplan, som der ikke er truffet beslutning om i en strategi, indkaldes til idéer og forslag.

Når denne idéfase er afsluttet, vurderes de indkomne idéer og forslag af byrådet, som herefter tager stilling til, om de ønsker at gå videre med planlægningen.
Hvis planlægningen igangsættes udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt miljøscreening.

Hvad er en forhøring?

Pil ned ikon

 

En forhøring er en høring af naboer til et område, hvor det overvejes at lave lokalplan. De indkomne bemærkninger bliver vurderet ved udarbejdelsen af lokalplanen.

Efterfølgende vil lokalplanforslaget blive politisk behandlet. Når forslaget er vedtaget politisk, vil det blive sendt i offentlig høring, hvor naboer og andre også har mulighed for at komme med bemærkninger.

Hvad er en byplanvedtægt?

Pil ned ikon

 

Byplanvedtægter er en plantype, som blev udarbejdet i kommunerne indtil 1977. I dag udarbejdes der kun lokalplaner. Byplanvedtægterne er stadig gældende og kan kun ændres eller ophæves, hvis der vedtages en ny lokalplan for området.

Hvad er en udviklingsplan?

Pil ned ikon

 

En udviklingsplan er en brugerdrevet plan for en hel by, der skal hjælpe til at synliggøre de visioner og ønsker der måtte være for den fremtidige udvikling i området.

En udviklingsplan rummer ingen bestemmelser og har derfor ingen umiddelbar retsvirkning. Ved realisering af projekter i udviklingsplanen kan denne afstedkomme lokalplaner, områdeplaner og lignende.

Hvad er en områdeplan?

Pil ned ikon

 

En områdeplan er en plan for en del af en by og sætter fokus på et områdes udviklingsmuligheder.

Områdeplanen har fokus på bestemte sammenhænge i et område og intentionerne fra planen kan realiseres igennem lokalplanlægning, da områdeplanen ikke har nogen retsvirkning.