Kommuneplan 2021

Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021

Varde Byråd godkendte d. 02. november 2021 Kommuneplan 2021 og er offentliggjort den 21. december 2021.

Planen er endeligt vedtaget i henhold til § 27 i lov om planlægning.

Planen er registreret via Plandata.dk

Kommuneplan 2021 fastlægger retningslinjerne for arealanvendelse i Varde Kommune på grundlag af en samlet vurdering af den hidtidige udvikling og Byrådets mål for fremtiden.

I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2021 er der foretaget en miljøvurdering af planens indvirkning på miljøet. Til den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021 er der yderligere udarbejdet en sammenfattende redegørelse – inklusiv overvågningsprogram – som supplement til miljøvurderingen af Kommuneplan 2021.

Det vurderes, at en realisering af kommuneplanen 2021 ikke at ville afstedkomme væsentlige miljøpåvirkninger eller i så fald til at have en mindre positiv påvirkning.

Miljøvurderingen og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort sammen med Kommuneplan 2021. Resultatet kan påklages til Planklagenævnet i forbindelse med kommuneplanens endelige vedtagelse.

Offentlig høring

Kommuneplanforslaget var fra 06. maj 2021 til 08. juni 2021 i offentlig høring. Her indkom 63 høringssvar, hvoraf en var fra Bolig- og Planstyrelsen i forhold til de statslige interesser. Høringssvarene spænder bredt fra arealudlæg og rammeændringer i de enkelte byer til planudpegningen ”områder til større solcelleanlæg”. For områder til større solcelleanlæg er der både kommet ønsker om udvidelser og indskrænkninger af udpegningen. Ligeledes har forskellige bidragsydere givet udtryk for opmærksomhed i den videre planlægning ved forskellige arealudlæg.

Offentlige møde

På grund af Corona restriktioner blev der afholdt et digitalt borgermøde 27. maj, hvor fokusområderne var:

  • nye og ændrede arealudlæg
  • planlægning for vedvarende energi (områder til større solcelleanlæg).
Samarbejde med Udviklingsrådene

Primo oktober 2020 blev udkast til planhæfter udsendt til udviklingsrådene, som 22. oktober blev fulgt op af en drøftelse med forvaltningen på individuelle Teams-møder for de enkelte planhæfter.

Koordinerende workshops

Der har ligeledes været afholdt koordinerende workshops, fysisk såvel som online, primært i Varde og områdebyerne i forbindelse med bosætningsstrategien, hvor kommuneplanens rammeudlæg og byens videre planmæssige udvikling har været debatteret. Nogle af resultaterne fra disse møder er indarbejdet i kommuneplanen andre afventer en senere kommuneplanændring.

Kommuneplan 2021 erstatter Kommuneplan 2017

Med den endelige vedtagelse af planen, danner Kommuneplan 2021 det fremtidige administrationsgrundlag for arealanvendelsen i Varde Kommune.

Kommuneplanens retsvirkninger

Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for den enkelte grundejer og brugere af ejendomme, men byrådet er forpligtet til at arbejde for de mål, retningslinjer og rammer for udviklingen, som er indeholdt i planen.

Kommuneplanen danner derfor også grundlag for Varde Kommunes planlægning, administration og anlægsvirksomhed, herunder lokalplanlægning og konkret sagsbehandling, der har retsvirkning for den enkelte.

Byrådet har med hjemmel i Lov om planlægning § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at gribe konkret ind over for udstyknings- og byggeønsker, samt ønsker om ændret anvendelse, der er i strid med bestemmelserne i kommuneplanen, for områder, der er i byzone eller sommerhusområde, og som ikke er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Der er ikke hjemmel til anvendelse af bestemmelsen i områder udpeget til offentligt formål.

Klagevejledning

Der kan klages til Planklagenævnet over afgørelsen, herunder om afgørelsen med tilhørende miljøvurdering er lovlig. Ifølge planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der ikke kan klages over, at afgørelsen findes uhensigtsmæssig. Klagefristen er fire uger efter offentliggørelsesdatoen.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du som borger betale et gebyr på 900 kr., og som virksomhed eller organisation 1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet på e-mail til plan@naevneneshus.dk eller til Varde Kommune, Plan og Vækst, enten til adressen Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til planogby@varde.dk. Hvis du sender din anmodning til Varde Kommune, videresendes anmodningen herefter til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra afgørelsen er offentliggjort af kommunen

Nedenfor kan du finde alle bilag tilknyttet Kommuneplan 2021.

 

Offentliggørelsesbrev

Pil ned ikon

Indkomne bemærkninger og resumé af indkomne bemærkninger

Pil ned ikon

Læsevejledning til Kommuneplan 2021

Pil ned ikon

Hovedstruktur

Pil ned ikon

Adgang og vejledning til WebGis

Pil ned ikon

Få adgang til “WebGis” her

Se “Vejledning til WebGis” her

Når du skal åbne kortet, er det en fordel at bruge en anden browser end Explorer (f.eks. Safari, Chrome, Firefox eller Edge)

Pixibog - et overblik over de vigtigste rammeændringer

Pil ned ikon

Planhæfte for 01. Agerbæk

Pil ned ikon

Se planhæfte for Agerbæk her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Agerbæk

Planhæfte for 02. Alslev

Pil ned ikon

Se planhæfte for Alslev her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Alslev
Toftnæs

Planhæfte for 03. Ansager

Pil ned ikon

Se planhæfte for Ansager her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Ansager
Kvie Sø
Kærbæk

Planhæfte for 04. Billum

Pil ned ikon

Se planhæfte for Billum her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Billum

Planhæfte for 05. Blåvand

Pil ned ikon

Se planhæfte for Blåvand her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Blåvand
Vejers
Mosevrå

Planhæfte for 06. Fåborg

Pil ned ikon

Se planhæfte for Fåborg her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Fåborg

Planhæfte for 07. Henne

Pil ned ikon

Se planhæfte for Henne her

Planhæftet omfatter følgende byer:

Henne Strand
Henne Stationsby
Henneby
Henne Kirkeby
Stausø

Planhæfte for 08. Ho

Pil ned ikon

Se planhæfte for Ho her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Ho

Planhæfte for 09. Horne

Pil ned ikon

Se planhæfte for Horne her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Horne
Bjerremose (landområde)
Asp (landområde)

Planhæfte for 10. Janderup

Pil ned ikon

Se planhæfte for Janderup her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Janderup
Kærup (landområde)

Planhæfte for 11. Lunde

Pil ned ikon

Se planhæfte for Lunde her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Lunde
Kvong
Lydum

Planhæfte for 12. Nordenskov

Pil ned ikon

Se planhæfte for Nordenskov her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Nordenskov

Planhæfte for 13. Nymindegab

Pil ned ikon

Se planhæfte for Nymindegab her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Nymindegab
Houstrup
Lønne

Planhæfte for 14. Næsbjerg

Pil ned ikon

Se planhæfte for Næsbjerg her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Næsbjerg

Planhæfte for 15. Nørre Nebel

Pil ned ikon

Se planhæfte for Nørre Nebel her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Nørre Nebel

Planhæfte for 16. Oksbøl

Pil ned ikon

Se planhæfte for Oksbøl her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Oksbøl
Vrøgum
Jegum
Grærup
Børsmose (landområde)

Planhæfte for 17. Outrup

Pil ned ikon

Se planhæfte for Outrup her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Outrup
Vittarp (landområde)

Planhæfte for 18. Sig

Pil ned ikon

Se planhæfte for Sig her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Sig
Thorstrup (landområde)

Planhæfte for 19. Skovlund

Pil ned ikon

Se planhæfte for Skovlund her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Skovlund

Planhæfte for 20. Tinghøj

Pil ned ikon

Se planhæfte for Tinghøj hér

Planhæftet omfatter følgende byer:
Tinghøj
Orten
Mejls

Planhæfte for 21. Tistrup

Pil ned ikon

Se planhæfte for Tistrup her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Tistrup
Gårde
Hodde

Planhæfte for 22. Tofterup

Pil ned ikon

Se planhæfte for Tofterup her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Starup-Tofterup

Planhæfte for 23. Varde

Pil ned ikon

Se planhæfte for Varde her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Varde

Planhæfte for 24. Ølgod

Pil ned ikon

Se planhæfte for Ølgod her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Ølgod
Strellev
Lindbjerg
Krusbjerg

Planhæfte for 25. Årre

Pil ned ikon

Se planhæfte for Årre her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Årre
Roust
Rousthøje
Hjortkær

Mindretalsudtalelse

Pil ned ikon

Mindretalsudtalelse fra den konservative byrådsgruppe ved den endelige politiske behandling af Kommuneplan 2021 på byrådsmødet den 02. november 2021.

“Det Konservative Folkeparti kan ikke bakke op om Venstre forslag om fastlæggelse af en ramme på 1000ha solanlæg i tilknytning til byrådets behandlingen af kommuneplan 2021.

Det Konservative Folkeparti foreslog i 2019, at Varde kommune igangsatte et arbejde fokuseret på Varde kommunes klimaomstilling herunder udarbejdelse af konkrete handleplaner for omstilling af Varde kommune.

Varde kommune har ikke et grundlag for at fastlægge en arealmæssig ramme specifikt for opførelse af solanlæg som foreslået. De reduktionsmæssige bidrag fra solanlæg vil skulle indgå i Varde kommunes samlede CO2 regnskab og dermed være et virkemiddel på lige fod med andre, og det kan vise sig nødvendigt at opføre færre anlæg, nøjagtig som det kan vise sig nødvendigt, at klimaneutralitet i 2050 kun kan opnås ved opførelse af flere anlæg.”