Offentliggjort: 21. marts 2022

Klagefrist: 18. april 2022.

§ 8 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur nr. 1236 af 24. november 2017 (jordressourcebekendtgørelsen).

§ 16 og § 21 i lovbekendtgørelsen om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1976 af 27. oktober 2021 (miljøvurderingsloven).

Godkendelse af ca. 3,1 ha skovrejsning på matr.nr. 1a Torrup Gde., Alslev.

Læs hele afgørelsen
Screening