Etablering af to okkerbassinanlæg i tilløb til Skonager Å

Varde Kommune har truffet afgørelse efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og planloven omkring etablering af to okkerbassinanlæg i  tilløb til Skonager Å vandsystem.  Okkeranlæggene er en indsats i forbindelse med statens vandområdeplan 2015 – 2021. Okkerindsatsen er et væsentligt bidrag hen imod, at ca. 10 km af Skonager Å kan opnå målet om god økologisk tilstand.

Afgørelse kan påklages jf. klagevejledning indenfor 4 uger fra offentliggørelsen på kommunens hjemmeside.  Klagefrist: 20. juni 2022.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Flemming Sørensen, Mail: flso@varde.dk

Afgørelse efter vandløbsloven_Planloven_Naturbeskyttelsesloven

Bilag 1 Indkomne høringssvar

Bilag 2  Detailprojekt Skonager lilleå Okkerindsats april 2022

Bilag 3_ Bilag 1 til 14 til detailprojekt

Bilag 4 Klagevejledning