Endelig vedtagelse af Tillæg 02 til Kommuneplan 2021 og Lokalplan 05.01.L16 – Parkering til Tirpitz

Offentliggjort: 24. juni 2022

Klagefrist: 22. juli 2022

Byrådet har den 21. juni 2022 vedtaget planerne endeligt.

Planerne er udarbejdet med henblik på at etablere en permanent parkeringsplads til Tirpitz-museet med 200 pladser, der kan imødekomme efterspørgslen, særligt i højsæsonen. Lokalplanen giver desuden mulighed for, at der på parkeringspladsen må etableres toiletfaciliteter til områdets brugere.

Efter den offentlige høring er kommuneplanrammen indskrænket, så den er sammenfaldende med lokalplanområdet. Området, som ikke længere indgår i kommuneplanrammen, udpeges som perspektivområde i kommuneplanen. Perspektivområder er ikke egentlig planlægning, som ved udlæg af rammeområder i kommuneplan, men blot en indikation af, hvor udvikling kunne tænkes at finde sted.

Se tillæg 02 til Kommuneplan 2021 (med miljøvurdering og den sammenfattende redegørelse ) her.

Se lokalplan 05.01.L16 (med miljøvurdering og den sammenfattende redegørelse) her.

Se resumé af indkomne bemærkninger og byrådets vurdering til kommuneplantillæg og lokalplanen her.

 

Klagevejledning

Der kan klages til Planklagenævnet over afgørelsen, herunder om afgørelsen med tilhørende miljøvurdering er lovlig. Ifølge planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der ikke kan klages over, at afgørelsen findes uhensigtsmæssig. Klagefristen er fire uger efter offentliggørelsesdatoen.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du som borger betale et gebyr på 900 kr., og som virksomhed eller organisation 1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet på e-mail til plan@naevneneshus.dk eller til Varde Kommune, Plan og Vækst, enten til adressen Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til planogby@varde.dk.

Hvis du sender din anmodning til Varde Kommune, videresendes anmodningen herefter til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra afgørelsen er offentliggjort af kommunen.

 

Det Konservative Folkepartis mindretalsudtalelse. 

Det konservative Folkeparti finder ikke, at hverken kommuneplantillægget eller lokalplanen i tilstrækkeligt omfang sikrer formålet med planlægningen og hensynet til områdets natur. Plangrundlaget tager endvidere ikke behørige hensyn til planområdets naboer, der påvirkes af både placeringen af parkeringspladsen og trafikken, hvad enten denne er gående eller kørende. Endelig vurderes de skitserede foranstaltninger til sikring af trampestien, imod udvidelse i takt med at denne anvendes, ikke tilstrækkelige.