Offentlig høring i forbindelse med udarbejdelse af afgrænsningsnotat til anmeldelse af rydning af skov

Offentliggjort: 24. februar 2022
Frist for indsendelse af høringssvar: 10. marts 2022.

Varde Kommune har foretaget en VVM-screening af en skovrydning, der er foretaget på matr.nr. 9f Toftnæs By, Alslev. Det ryddede skovareal er ca. 12 ha.

Rydning af skov med henblik på omlægning til landbrugsdrift er opført på bilag 2, nr. 1d i lovbekendtgørelsen om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1976 af 27. oktober 2021. Kommunen har derfor gennemført en screening af projektet. Kommunen har på den baggrund vurderet, at rydning af skoven antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 16.

Der er derfor krav om en miljøvurdering, og der skal derfor udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM) i forbindelse med anmeldelse af skovrydningen på matr.nr. 9f Toftnæs By, Alslev.

Som grundlag for det videre arbejde med miljøkonsekvensrapporten har kommunen udarbejdet nærværende udkast til afgrænsningsudtalelse. Udkast til en sådan udtalelse skal fremsendes i 14-dages høring hos berørte myndigheder og forelægges offentligheden. Varde Kommune har vurderet, at der i denne sag ikke er berørte myndigheder, der skal høres.

Der er således mulighed for at komme med bemærkninger til afgrænsningsnotatet frem til den 10. marts 2022. Eventuelle bemærkninger sendes til kifh@varde.dk.

Udkast til afgrænsningsnotat