Tilladelse til grundvandssænkning og vandindvinding

Varde Kommune har meddelt fornyet tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til midlertidig grundvandssænkning på Nybro Gasbehandlingsanlæg og udledning af oppumpet vand til Søvig Bæk.

Eventuel klage stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet via nævnets klageportal.

 

Revideret tilladelse til grundvandssænkning