Offentliggjort: 28. september 2022

Klagefrist:  26.10.2022

Varde Kommune har meddelt tilladelse efter vandforsyningsloven til grundvandssænkning ved Grærup Strand.
Eventuel klage stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet via nævnets klageportal.

Tilladelse