Varde Kommune har truffet afgørelse om etablering af to okkerbassinanlæg, to faunapassager, ét sandfang og 15 grusbanker i Ovnbøl Bæk.

Projektet er en indsats i henhold til statens vandområdeplan 2015-2021 og har til formål at sikre rammerne for, at vandløbet kan opnå målet om god økologisk tilstand.

Der er truffet afgørelse i henhold til vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og planloven.

Klagefristen er  22. december 2022.

Spørgsmål til afgørelsen og projektet kan rettes til Flemming Sørensen på 7994 7421 eller flso@varde.dk

Offentliggjort den 21. november 2022

Afgørelse efter vandløbsloven_Naturbeskyttelsesloven_Planloven(åbner i nyt vindue)

Bilag 1 Indkomne høringssvar(åbner i nyt vindue)

Bilag 2. Detailprojekt(åbner i nyt vindue)

Bilag 3 Oversigtskort(åbner i nyt vindue)

Bilag 4. Ny regulative dimensioner og stationering(åbner i nyt vindue)

Bilag 5. Klagevejledning(åbner i nyt Vindue)