Offentliggjort: 18. november 2022

Klagefrist: 16. december 2022.

Varde Kommune har truffet afgørelse om, at skovrydning på matr.nr. 143g Varde Markjorder ikke medfører krav om udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering i medfør af reglerne i lovbekendtgørelsen om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. nr. 1976 af 27. oktober 2021

Se hele afgørelsen
Screening
Kortbilag