2 kompetenceudviklingssygeplejersker til Varde Kommunes Demensplejecenterområde

Ansøgningsfrist: 24.08.2022

Vi søger to områdesygeplejersker til ansættelse 1. oktober eller snarest herefter, som brænder for arbejdet med kompetenceudvikling hos vore dygtige social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Vi ønsker to sygeplejersker, der har et godt kendskab til den ældre medicinske patient.

Vi kan tilbyde dig
Et spændende job hvor du arbejder sammen med gode kolleger og selvstændigt og vi vil glæde os til at invitere dig ind i processen med at udvikle endnu mere sundhedsfaglig og praksisnær ekspertise hos social- og sundhedshjælperne og social- og sundhedsassistenterne i vores område.

Områdesygeplejerskernes stillings- og funktionsbeskrivelse er vedhæftet og heri kan du orientere dig mere om stillingernes indhold.

Hos os får du

 • Ansættelse i en organisation hvor udvikling og nytænkning er en naturlig del af hverdagen.
 • Gode tværfaglige kolleger internt i Demensplejecenterområdet og sammen med områdesygeplejerskerne fra Hjemmeplejen og Plejecenterområdet i Varde Kommune.
 • Godt samspil med plejehjemssygeplejerskerne, der løser § 138 indsatser hos plejecentrenes beboere.
 • Indflydelse med hensyn til at udvikle din stilling sammen med din nærmeste kollega og ledelsen.
 • Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst og forhåndsaftale med DSR.
 • Ansættelse med et timetal på 32 – 37 timer pr. uge primært i dagtimerne. Der kan forekomme enkelte arbejdsdage lørdage og i aften- og nattetimerne.

Hvem er du

 • Du arbejder værdibaseret, er imødekommende og oplever naturligt at få følgeskab i dine relationer.
 • Du er idérig og har gode kommunikative- og formidlingsevner.
 • Du er autoriseret sygeplejerske med minimum 2 års erfaring.
 • Du har en særlig interesse i, igennem SOSU-personalet at skabe sundhedsfaglig kvalitet for den ældre medicinske patient med multisygdomme, som ofte også har en form for demens, psykiatrisk lidelse eller andre kognitive udfordringer.
 • Du trives i at tage ansvar og kommer i mål med indsatsområderne.
 • Du mestrer at vejlede SOSU-personale ud fra et rehabiliteringsperspektiv på borgerens ressourcer.

Demensplejecenterområdet
Demensplejecenterområdet består af 6 plejecenterenheder i Varde by, Oksbøl og Ølgod.
I den ene af stillingerne er der derfor behov for, at du har kørekort og eventuelt kan stille bil til rådighed jf. statens takster for befordring.

På nuværende tidspunkt har tre af vore plejecentre speciale i demensområdet. Et plejecenter har speciale på misbrugsområdet med tidligere og aktive misbrugere og to afdelinger fungerer i dag som somatiske enheder.

I Demensplejecenterområdet er der et lederteam på 8 og ca. 170 medarbejdere, som primært er social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte souschef Margit Kristensen tlf. 79 94 62 46 /20343645 eller leder Kari Stork (fra den 22. august).
Ansøgningsfrist onsdag den 24. august.

Stillings- og funktionsbeskrivelse for områdesygeplejerske, ældreområdet, Varde Kommune
Stillingsbetegnelse – Områdesygeplejerske

Reference – Områdeleder

Uddannelses- og kompetenceniveau
Autoriseret sygeplejerske med minimum 2 års relevant erfaring

Strategisk og organisatorisk ansvar
Områdesygeplejersken har ansvaret for at:

 • Efterleve ældreområdets strategier, politikker, retningslinjer og standarder samt efterleve relevant lovgivning
 • Medvirke til at omsætte politiske og administrative beslutninger til handling
 • Sikre intern og ekstern kommunikation og information omkring eget område

Ansvar
Områdesygeplejersken har ansvar for at:

 • Medvirke til at styrke den faglige kompetenceudvikling gennem udvikling og implementering af faglige værktøjer i relation til observationer, analyse, handling og opfølgning, herunder UTH, ”sikre hænder”, TOBS mv.
 • Vedligeholde og udvikle den faglige dokumentation og kommunikation
 • Øge kvaliteten i opgaveløsningen gennem øget systematik- bl.a. ift. arbejdsprocedure, der berører medicinhåndtering, sygeplejefaglige opgaver, ernæring, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere samt ved at understøtte ressourcepersoner lokalt
 • Understøtte den rehabiliterende tankegang
 • I samarbejde med ledelsen, udarbejde tids- og handleplaner efter diverse tilsyn samt varetage opfølgning gennem formidling af resultater og undervisning ift. opmærksomhedspunkter
 • Arbejde i tæt relation til plejepersonalet med henblik på at undervise, vejlede og rådgive i konkrete problemstillinger
 • I samarbejde med ledelsen, medvirke ved introduktion af nyansatte plejepersonaler i relation til bl.a. sygeplejeopgaver og dokumentation.
 • Være opsøgende i samarbejde med ledelsen i forhold til nye faglige tiltag på social- og sundhedsområdet
 • I samarbejde med ledelsen have opmærksomhed på de hygiejniske retningslinjer
 • Deltage i udviklingsarbejde i samarbejde med stabens konsulenter
 • Være opsøgende i forhold til nye nationale standarder på sygeplejeområdet.
 • Sparringspartner for områdeleder, teamledere og konsulenter
 • Tæt dialog med områdelederen, souschef og teamledere i forhold til prioritering af indsatser
 • Deltage og tage initiativ til tværfagligt samarbejde både internt og eksternt
 • Medvirke til at sikre ensartethed og systematik på ældreområdet
 • Deltagelse i netværk for områdesygeplejersker

Ansættelsesform og omfang
37 timer/uge eller ansættelsesbrøk efter aftale.
Arbejdet tilrettelægges primært i dagtimerne, men der kan forekomme aften-nattevagter.

Godkendelse
Dato                              Godkendt af:
10.2.2022                    Konst. Ældrechef Lone Boysen