Nyt udviklingsinitiativ skal styrke det sydvestjyske landbrugssamarbejde

Fire sydvestjyske kommuner går nu sammen om 11 konkrete udviklingsinitiativer for landbruget. Initiativerne skal optimere landbrugets vilkår i Sydvestjylland og sikre en bæredygtig vækst. Blandt andet har kommunerne givet hinanden håndslag på at arbejde for kortere sagsbehandlingstider.

LANDBRUG

Landbruget er et vigtigt erhverv i de sydvestjyske kommuner. Nu er Esbjerg, Varde, Vejen og Tønder gået sammen i et udviklingsinitiativ omkring landbrugserhvervet.

En tæt dialog og et involverende samarbejde skal sikre en bæredygtig udvikling af landbruget.

De fire kommuner vil på halvårlig eller årlig basis mødes med landboforeningerne. I nogle tilfælde er der tale om politiske møder, mens der i andre tilfælde er tale om dialog mellem embedsmænd. Fælles for møderne er, at de omhandler problemstillinger, der er relevante for både kommuner og erhvervsliv.

Ved at bygge på de bedste erfaringer fra de fire kommuner er der udviklet 11 konkrete initiativer, som alle understøtter landbruget i Sydvestjylland:

Dialog og netværksbaseret samarbejde

 • Tæt dialog:De fire kommuner vil fastholde tæt politisk og administrativ dialog med landbruget.
 • Ensartet tilsyn: De fire kommuner vil gennem samarbejde skabe Danmarks bedste tilsyn via et administrativt netværk, der arbejder med at udvikle det kommunale landbrugstilsyn. 
 • Workshop om vandløbsregulativer: De fire kommuner har indledt processen med at revidere vandløbsregulativer og vil afholde interessentinddragende workshops/aktionsgrupper samt arbejde for brugervenlige og informative regulativer.
 • Aktiv involvering af interessenter i udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort:  De fire kommuner vil sikre aktiv involvering af landbruget og alle øvrige interessenter i arbejdet med Det Grønne Danmarkskort.

Involverende samarbejde

 • Frivillighedsprincip for Natura 2000 handleplaner: Udgangspunktet for Natura 2000 handleplanerne er frivillighed, og landbruget vil blive inddraget i kommunernes arbejde så tidligt som muligt.
 • Progressiv grundvandsbeskyttelse: Med udgangspunkt i frivillighed og dialog vil de fire kommuner inddrage landbruget i grundvandsbeskyttelsesarbejdet.
 • Kvælstofreduktion med fokus på kollektive virkemidler:  De fire kommuner vil prioritere omkostningseffektive kollektive virkemidler i kvælstofindsatsen.
 • Frivillighed som prioritet i implementering af vandområdeplaner:De fire kommuner vil i implementeringen af vandområdeplanerne prioritere indsatser, hvor lodsejerne frivilligt deltager.

Fælles administrationsgrundlag

 • Okker: De fire kommuner vil have fokus på ensartet behandling af okkersager og en god afvanding af landbrugsarealer.
 • Markvandingstilladelser baseret på nyeste viden:De sydvestjyske kommuner vil fortsat have fokus på at implementere den nyeste viden fra Miljøministeriet. 

Korte sagsbehandlingstider på husdyrgodkendelser

 • Korte sagsbehandlingstider: De fire kommuner vil arbejde for at opnå stadig kortere sagsbehandlingstider gennem dialog og vidensdeling på tværs.

CITATER

Erik Buhl, borgmester, Varde Kommune

”Jeg er glad for, at kommunerne nu går endnu tættere sammen om at styrke langbrugssamarbejdet. Landbruget er en grundsten i Varde Kommune, og gode vilkår er vigtige for den videre udvikling af erhvervet og for sikringen af arbejdspladser i Sydvestjylland.”

Henrik Frandsen, borgmester, Tønder Kommune

”Landbruget er et vigtigt erhverv for os alle, og derfor er det meget positivt, at vi kan stå sammen om at sikre erhvervet optimale vilkår. Der er ingen tvivl om, at vi opnår de bedste resultater med en sammenhængende og koordineret indsats.”

Egon Fræhr, borgmester, Vejen Kommune

”Landbruget er et meget vigtigt erhverv i vores område, og det er vigtigt, at vi fra kommunalt hold arbejder på at skabe de bedste rammevilkår. Vi har brug for et stærkt landbrug, fordi det øger vores alles velfærd i form af eksportindtægter, høj fødevarekvalitet, beskæftigelse og bosætning.”

Johnny Søtrup, borgmester, Esbjerg Kommune

”Styrken i dette tiltag er netop dialogen og samarbejdet. Begge parametre er centrale, når vi fx arbejder for at effektivisere sagsbehandlingen med hurtigere sagsbehandlingstider på landbrugsområdet. Fra Esbjerg Kommunes side ser vi også dialogen som en klar fordel ved iværksættelse af større projekter fx på naturområdet, som der bliver behov for i fremtiden.”


PRESSEKONTAKT

Erik Buhl
Borgmester, Varde Kommune
40 17 44 54
erbn@varde.dk

Henrik Frandsen
Borgmester, Tønder Kommune
21 24 40 89
hfr@toender.dk

Egon Fræhr
Borgmester, Vejen Kommune
20 16 26 69
ef@vejen.dk

Johnny Søtrup
Borgmester, Esbjerg Kommune
27 24 12 00
johs@esbjergkommune.dk