Private lodsejere og foreninger kan få tilskud til naturpleje

Nu kan private lodsejere og foreninger søge tilskud fra en kommunal naturplejepulje, som skal være med til at sikre biodiversiteten i Varde Kommune.

NATURPLEJE

Varde Kommune har fra 2022-2025 afsat 100.000 kroner årligt til en naturplejepulje, hvor private lodsejere og foreninger kan søge tilskud til naturpleje.

Der kan søges tilskud til arealer, der er registreret som beskyttet natur eller kan bidrage til at forbedre biodiversiteten i et område.

Det er muligt at søge om tilskud til:

  • Opsætning af hegn i forbindelse med etablering af afgræsning på naturarealer.
  • Naturpleje målrettet særlige arter såsom truede sommerfugle eller krybdyr.
  • Bevarelse af gamle træer eller sikring af dødt ved.
  • Naturlig hydrologi som eksempelvis genskabelse af moser og enge ved at lukke dræn og grøfter.
  • Indledende pleje ved omlægning til natur som eksempelvis dybdepløjning, tørveskrælning eller pletvis afbrænding for at skabe plads til naturlig vegetation.
  • Rydning, hvor værdifuld lysåben natur er truet. Mange lysåbne heder, overdrev og moser gror til, og det ødelægger levestederne for værdifulde og sjældne arter.

Hvis ansøgeren ikke selv er ejer af arealet, skal der indhentes accept og underskrifter fra alle de lodsejere, som er berørte af projektet.

Der kan læses mere om naturplejepuljen på Varde Kommunes hjemmeside: https://vardekommune.dk/borger/affald-og-miljo/natur/ansoeg-om-stoette-til-naturpleje/