Offentlig høring af forslag til Affaldsplan 2022-2034

Plan- og Teknik-udvalget har den 21. marts 2022 godkendt forslaget til Affaldsplan 2022-2034 med henblik på at sende planen i offentlig høring.

Varde Kommunes Affaldsplan 2022-2034 tager udgangspunkt i initiativerne fra regeringens klimaplan fra den 16. juni 2020 og den efterfølgende reviderede affaldsbekendtgørelse. Fra klimaplanen kommer bl.a. kravet om sortering af affaldet i 10 fraktioner. Den kommunale affaldsplan skal desuden udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldsplan og må ikke stride mod denne.

Den nationale affaldsplan (Handlingsplan for cirkulær økonomi – national plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032) blev offentliggjort den 7. juli 2021. Planen indeholder i alt 129 initiativer vedrørende affald og cirkulær økonomi. De overordnede visioner for planen er:

  • At affaldskurven skal knækkes – mindre affald, mindre spild og mere genbrug.
  • At affaldssektoren skal være klimaneutralt i 2030.
  • At der skal ske udsortering af 80% af dansk plast fra forbrænding i 2030.

Der er fra nationalt hold fastsat et ambitiøst mål om, at alle landets kommuner skal øge genanvendelsen af husholdningsaffald og lignende affald til 55%, 60% og 65% i henholdsvis 2025, 2030 og 2035. Varde Kommunes genanvendelsesprocent var i 2021 på 52,9% og med Affaldsplanens initiativer forventes det at øge genanvendelsen til i første omgang 55% i 2025.

Varde Kommunes affaldsplan består af en række temaer, der hver især indeholder initiativer, som skal være med til at nå målene om en højere genanvendelse.

Planens temaer:

  • Kommunikation med borgere og virksomheder
  • Husstandsindsamling af dagrenovation i 10 fraktioner
  • Mere genbrug og genanvendelse
  • Bedre service og smartere affaldsløsninger
  • Affald i det offentlige rum, herunder herreløst affald

Læs affaldsplanen her

https://www.epaper.dk/vardekommune/plankulturogteknik/affaldsplan-2022-2034/

Du har mulighed for at komme med bemærkninger og kommentarer til forslaget til Affaldsplan 2022-2034 i høringsperioden fra den 5. april 2022 til den 1. juni 2022.

Høringssvar sendes til Plan- og Teknik, teknik@varde.dk.  Høringssvar skal være Varde Kommune i hænde senest den 1. juni 2022.