Offentliggjort: 3. marts 2022

Klagefrist: 31. marts 2022

Skovrejsning på ca. 1,8 ha på matr.nr. 1b Torrup Gde., Alslev.

§ 8 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur nr. 1236 af 24. november 2017.

§ 16 og § 21 i lovbekendtgørelsen om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1976 af 27. oktober 2021.

Læs hele afgørelsen
Screening