Afgørelse om nedrivning af bevaringsværdig bygning i Janderup

Varde Kommune  har besluttet ikke at nedlægge forbud mod nedrivningen af bygningen beliggende på adressen Åkirkevej 1, 6851 Janderup

Bygningen på Åkirkevej 1, 6851 Janderup er bevaringsværdig iflg. kommuneplanen. Den ønskes nu nedrevet.

Nedrivning af bevaringsværdige bygninger skal følge proceduren i § 18 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort med indsigelsesfrist den 6. oktober 2021.

Udvalget for Plan og Teknik har på  mødet den 2. december 2021 besluttet ikke at nedlægge forbud mod nedrivningen.

Begrundelsen for denne beslutning er, at bygningens tilstand er så dårlig og at det ikke er realistisk at renovere bygningen og genskabe dens originale udtryk.

Det vurderes, at bygningen som type er svær at anvende til andre formål, og at den ikke passer til de ønsker og behov, der er for boliger i Janderup.

Bygningen har længe stået tom, og er meget misligholdt. Bygningen skæmmer bymiljøet i det centrale Janderup og efterlader et dårligt indtryk for både lokale borgere og de mange turister, der kommer igennem byen.

Klagemulighed

Ifølge planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der ikke kan klages over, at afgørelsen findes uhensigtsmæssig. Klagefristen er fire uger efter offentliggørelsesdatoen.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk.

Du logger på klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du som borger betale et gebyr på 900 kr., og som virksomhed eller organisation 1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet på e-mail til plan@naevneneshus.dk eller til Varde Kommune, Plan og Vækst, enten til adressen Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til planogby@varde.dk. Hvis du sender din anmodning til Varde Kommune, videresendes anmodningen herefter til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra afgørelsen er offentliggjort af kommunen.