Afgørelse om nedrivning af bevaringsværdige bygninger på Skallingevej i Ho

Offentliggjort d. 14. oktober 2022

Varde Kommune har besluttet ikke at nedlægge forbud mod nedrivningen af bygning 1 (hovedhus – enfamiliehus) og bygning 2 (tilbygget udhus) beliggende på adressen Skallingevej 7B Ho 6857 Blåvand.

Bygningen på Skallingevej 7B Ho 6857 Blåvand er bevaringsværdig iflg. kommuneplanen. Den ønskes nu nedrevet.

Nedrivning af bevaringsværdige bygninger skal følge proceduren i § 18 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort med indsigelsesfrist den 22. august 2022.

Udvalget for Plan og Teknik har på et møde den 13. oktober 2022 besluttet ikke at nedlægge §14 forbud mod nedrivningen.

Begrundelsen for denne beslutning er at bygning 1 (hovedhus – enfamiliehus) og bygning 2 (tilbygget udhus) er nedbrændt til grunden og totalskadet. Bygningerne har før branden gennemgået en ikke hensigtsmæssig renovering og tilbygning, hvilket trækker den arkitektoniske, kulturhistoriske værdi ned.

Bygningerne lå som de eneste af deres type i et sommerhusområde og var ikke en del af en sammenhængende bebyggelse eller nærliggende kulturmiljø. Bygningerne har ikke bidraget til at fastholde et særligt kulturmiljø.

Klagemulighed

Ifølge planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der ikke kan klages over, at afgørelsen findes uhensigtsmæssig. Klagefristen er fire uger efter offentliggørelsesdatoen.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk.

Du logger på klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du som borger betale et gebyr på 900 kr., og som virksomhed eller organisation 1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet på e-mail til plan@naevneneshus.dk eller til Varde Kommune, Plan og Vækst, enten til adressen Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til planogby@varde.dk. Hvis du sender din anmodning til Varde Kommune, videresendes anmodningen herefter til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra afgørelsen er offentliggjort af kommunen.