Forhøring i forbindelse med planlægning af den bevarende lokalplan 23.03.L10 for område langs Søndergade, Ribevej og Hjertingvej i Varde

Varde Kommune er ved at udarbejde en ny bevarende lokalplan for et område langs Søndergade, Ribevej og Hjertingvej i Varde.

Varde Kommune indkalder til forhøring i forbindelse med planlægningen.

Lokalplanen skal fastsættes anvendelsen til en blanding af centerformål og boligformål, der ligeledes skal være med til at understøtte bymiljøet og Varde som gammel købstad.

På nuværende tidspunkt er der udarbejdet et udkast, som vi gerne vil høre jeres bemærkninger til.

Se udkastet til lokalplan 23.03.L10 her.

Bemærkninger, idéer og forslag skal indsendes via høringsportalen længere nede på denne side. Bemærkningerne skal indsendes senest: Tirsdag d. 01. november 2022

Alle har ret til at komme med bemærkninger, bemærkningerne kan også indsendes med post til: Varde Kommune, Plan og Gis, Bytoften 2, 6800 Varde, mærket med forhøring til den bevarende lokalplan 23.03.L10.  Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling, og vil efterfølgende være synlige i forbindelse med den politiske behandling.

 

Der vil i perioden blive afholdt et borgermøde:

Borgermødet afholdes tirsdag d. 25. oktober fra kl. 18-21, på Bytoften 2, 6800 Varde i Rådhusets kantine

Borgermødet vil omhandle to forskellige lokalplaner.
18:00 – 19:00 Lokalplan Boligområdet Brorsonhaven
19:00 – 19:30 Pause/Sandwich
19:30 – 21:00 Bevarende lokalplan for Søndergade/Ribevej/Hjertingvej

 

Den videre planlægning

Når høringen er afsluttet, vurderes de indkomne bemærkninger. Dette sendes til politisk behandling, hvor der træffes beslutning om indholdet af den kommende planlægning.

Der vil efterfølgende blive udarbejdet et planforslag. Når der foreligger et forslag til plangrundlaget, vil planforslagene blive sendt i offentlig høring, hvor det igen er muligt at komme med bemærkninger til forslaget. Herefter tages endelig stilling til planlægningen.