Forslag til kommuneplantillæg 04 og lokalplan 23.02.L11 Kolonihave ved Kærhaven i Varde

Dato for forslagets vedtagelse:         19.05.2022

Dato for offentliggørelse:                   25.05.2022

Høringsfrist:                                           08.07.2022

PLANFORSLAGENE

Forslagene har til formål at, fastholde lokalplanområdet til kolonihaver, og sikre et opdateret administrationsgrundlag, der fremtidssikrer en afgrænset udvikling af bygningsmassen og fastholder det grønne udtryk.

Med forslagene muliggøres, at der kan opføres et fælleshus på kolonihavens fællesarealer. Ligeledes øges byggemulighederne indenfor de enkelte havelodder.

Se forslaget til kommuneplantillæg 04 her.

Se forslaget til lokalplan 23.02.L11 her.

MILJØSCREENING

I forbindelse med udarbejdelse af forslaget er der foretaget en screening af planens indvirkning på miljøet. Ud fra screeningen er det byrådets vurdering, at planen ikke kan få så væsentlige indvirkninger på miljøet at udarbejdelse af en miljørapport er krævet. Byrådets vurdering af miljøscreeningen kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger efter offentliggørelsesdatoen.

Se den tilhørende miljøscreening til planforslagene her.

KLAGEVEJLEDNING

Der kan klages til Planklagenævnet over afgørelsen om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering, dvs. om afgørelsen er lovlig. Ifølge planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der ikke kan klages over, at afgørelsen findes uhensigtsmæssig. Klagefristen er fire uger efter offentliggørelsesdatoen.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du som borger betale et gebyr på 900 kr., og som virksomhed eller organisation 1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet på e-mail til plan@naevneneshus.dk eller til Varde Kommune, Plan og Vækst, enten til adressen Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til planogby@varde.dk. Hvis du sender din anmodning til Varde Kommune, videresendes anmodningen herefter til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra afgørelsen er offentliggjort af kommunen.