Forslag til Lokalplan 07.03.L03 – Bed & Breakfast, Café og Butik ved Hennebysvej i Henne

Dato for forslagets vedtagelse:        17.11.2022

Dato for offentliggørelse:                  25.11.2022

Høringsfrist:                                           13.01.2023

PLANFORSLAGET

Formålet med forslaget er at fastholde muligheden for, at området kan anvendes til erhvervsformål i form af bed and breakfast og en café. Lokalplanen muliggør opførelse af op til 15 nye enheder til udlejning som bed & breakfast, mod 10 enheder i den tidligere lokalplan. Herudover fastholder lokalplanen mulighed for, at der i eksisterende bygninger kan indrettes en café, hvor der kan serveres, primært for de overnattende gæster.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 07.03.L03 ophæves lokalplan 07.03.L01.

Se forslaget til lokalplan 07.03.L03 her

MILJØSCREENING

I forbindelse med udarbejdelse af forslaget er der foretaget en screening af planens indvirkning på miljøet. Ud fra screeningen er det byrådets vurdering, at planen ikke kan få så væsentlige indvirkninger på miljøet at udarbejdelse af en miljørapport er krævet. Byrådets vurdering af miljøscreeningen kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger efter offentliggørelsesdatoen.

Se den tilhørende miljøscreening her

OFFENTLIG HØRING – Vigtige datoer
Forslaget til lokalplan 07.03.L03 og den tilhørende miljøscreening fremlægges i offentlig høring fra d. 25. november 2022 til d. 13. januar 2023

Der kan indgives høringssvar til planforslaget ved at udfylde formularen nedenfor eller som brev til Plan og GIS, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde. Mærk høringssvaret med ”Lokalplan 07.03.L03”. For at indgå i sagen skal Varde Kommune have modtaget høringssvaret inden d. 13. januar 2023

Alle har ret til at komme med bemærkninger. Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling, og de bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

 

KLAGEVEJLEDNING

Der kan klages til Planklagenævnet over afgørelsen om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering, dvs. om afgørelsen er lovlig. Ifølge planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der ikke kan klages over, at afgørelsen findes uhensigtsmæssig. Klagefristen er fire uger efter offentliggørelsesdatoen.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du som borger betale et gebyr på 900 kr., og som virksomhed eller organisation 1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet på e-mail til plan@naevneneshus.dk eller til Varde Kommune, Plan og GIS, enten til adressen Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til planogby@varde.dk. Hvis du sender din anmodning til Varde Kommune, videresendes anmodningen herefter til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra afgørelsen er offentliggjort af kommunen.