Godkendelse af skovrejsning og screeningsafgørelse

Offentliggjort: 29. august 2022

Klagefrist: 26. september 2022

Skovrejsning på 2,75 ha på matr.nre. 8c, 8l Skovlund By, Skovlund.

§ 8 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur nr. 1236 af 24. november 2017.

§ 16 og § 21 i lovbekendtgørelsen om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1976 af 27. oktober 2021.

Læs hele afgørelsen
Screeningsafgørelse