Godkendelse af skovrejsningsafgørelse og screeningsafgørelse

Offentliggjort: 8. september 2022

Klagefrist: 6. oktober 2022

Skovrejsning på ca. 4,26 på matr.nre. 2e, 2l, 13a, 13b Højlund Gde., Ølgod.

§ 8 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur nr. 1236 af 24. november 2017.

§ 16 og § 21 i lovbekendtgørelsen om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1976 af 27. oktober 2021.

Læs hele afgørelsen
Screeningsafgørelse