Høring af indsats til okkerreduktion i vandløbene Meldhede Bæk og Årre Nørre Enge

Varde Kommune fremlægger projektforslag til okkerindsats i vandløbene Meldhede Bæk og Årre Nørre Enge. Begge vandløb afvander til den øvre del af Skonager Lilleå. Indsatsen omfatter to okkerbassin anlæg i den nedre del af de to vandløb.

Projektet har til formål, at opfylde målsætningen om god økologisk tilstand jr. statens vandområdeplan 2015-2021. Projektet sikrer en god vandkvalitet nedstrøms okkeranlæggene og er en afgørende forudsætning for, at Skonager Lilleå også vil kunne opnå god økologisk tilstand.

Projektet er i 8 ugers offentlig høring, hvorefter Varde Kommune vil træffe endelig afgørelse i henhold til vandløbsloven, planloven og naturbeskyttelsesloven.

Bemærkninger til projektet skal være afleveret til Varde kommune senest den 29. marts 2022. De kan mailes til flso@varde.dk.

Spørgsmål til projektet kan rettes til Flemming Sørensen på 7994 7421 eller flso@varde.dk

Projektforslag

Bilag