Høring af indsats til restaurering af Ovnbøl Bæk

Ovnbøl Bæk

Varde Kommune fremlægger forslag til vandløbsprojekt i Ovnbøl Bæk, der omfatter to okkerbassin anlæg i den øvre ende af Ovnbøl Bæk, 15 lokale grusudlægninger, et sandfang og etablering af to faunapassager ved vandløbets krydsning under Lundvej og jernbanen sydvest for Sig By.

Projektet har til formål, at opfylde målsætningen om god økologisk tilstand jr. statens vandområdeplan 2015-2021. Projektet sikrer en forbedring af vandkvaliteten, forbedring af passage for fisk og fauna og forbedring af de fysiske forhold i vandløbet.

Projektet er i 8 ugers offentlig høring, hvorefter Varde Kommune vil træffe endelig afgørelse i henhold til vandløbsloven, planloven og naturbeskyttelsesloven.

Bemærkninger til projektet skal være afleveret til Varde kommune senest den 18. januar 2022. De kan mailes til undertegnede på flso@varde.dk.

Spørgsmål til projektet kan rettes til vandløbsmedarbejder Flemming Sørensen på 7994 7421 eller flso@varde.dk

Detailprojekt for Ovnbøl Bæk 

Bilag