Høring – udkast til miljøgodkendelse – Langhedevej 70- 6800 Varde

Der søges om at bygge en ny stald på ca. 32 x 19 meter til kælvnings- og aflastningsfaciliteter.

Der i 2021 bygget en ny malkestald med opsamlingsplads, der er anmeldt efter § 10. Der ansøges om at opsamlingspladsen og drivgangene til og fra malkestalden godkendes som produktionsareal.

Der ansøges også om et nyt separationsafsnit med sengebåse.

Der etableres en plads til kalvehytter og nogle mindre dybstrøelsesarealer i eksisterende bygninger.

Der etableres teltoverdækning på to gyllebeholdere.

Et eksisterende befæstet areal lovliggøres til opbevaring af ensilage.

Herudover søges der om fleksibel kvægproduktion på eksisterende og nye produktionsarealer. Denne fleksibilitet giver mulighed for anvendelse af staldene til både køer og kvier, og hvor der er dybstrøelse også til andre drøvtyggere eller heste.

Høringsfrist fra 10. maj 2022 til og med den 12. juni 2022.

Miljøkonsekvensrapport

UDKAST § 16a-miljøgodkendelse

Ansøgningsskema