Offentlig høring af Lokalplanforslag 05.01.L16 – Parkering til Tirpitz

Planforslaget
Udvalget for Økonomi og Erhverv har på sit møde den 5. januar 2022 godkendt, at forslag til lokalplan 05.01.L16 – Parkering til Tirpitz  og miljøvurdering af forslaget fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Forslaget  giver mulighed for:

  • at etablere en permanent parkeringsplads til Tirpitz-museet, der kan imødekomme efterspørgslen, særligt i højsæsonen.
  • at fastsætte rammerne for udviklingen af et område til parkeringsformål,
  • at fastsætte retningslinjer for områdets beplantning og terrænmodellering og
  • at sikre, at der langs Gl. Mælkevej opføres en afskærmning, der skal skærme sommerhusene på Østkrogen og Gl. Mælkevej og begrænse visuelle gener,

Læs forslag til lokalplan  05.01.L16 – Parkering til Tirpitz  og miljøvurdering her


Forlænget offentlig høring – Vigtige datoer

Varde Kommune er blevet opmærksom på, at adresseregistret ikke var opdateret som følge af en systemfejl ved offentliggørelsen af planforslagene d. 10.01.22. Derfor sendes planforslagene i forlænget høring fra dags dato og 8 uger frem på baggrund af det opdaterede adresseregister.

Allerede indsendte høringssvar vil indgå i sagsbehandlingen, og skal derfor ikke indsendes igen.

Forslag og miljøvurdering fremlægge i offentlig høring fra d. 10. januar til d. 31. marts 2022

Der kan indgives høringssvar til planforslaget på mail til planogby@varde.dk eller som brev til Plan og Vækst, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde. Mærk høringssvaret med ”Lokalplan 05.01.L16”. For at indgå i sagen skal Varde Kommune have modtaget høringssvaret senest

                                                       d. 31. marts 2022

Alle har ret til at komme med bemærkninger. Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling, og de bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

Bemærkninger, der blev indsendt til idéoplægget, skal indsendes igen, såfremt det stadig er aktuel.

MILJØRAPPORT
I forbindelse med udarbejdelse af planforslaget er der foretaget en screening af planens indvirkning på miljøet. Det er byrådets vurdering, at planen vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, som offentliggøres sammen med forslaget.

Resultatet af miljørapporten kan påklages til Planklagenævnet i forbindelse med planens endelige vedtagelse.