Indkaldelse af ideer og forslag i forbindelse med planlægning af tre nye højspændingsstationer nær ved Hjortkær, Hennebjerg og Lunde

Varde Kommune har modtaget en ansøgning fra Energinet om igangsættelse af en planlægningsproces for udarbejdelse af et af nyt plangrundlag for etablering af tre nye højspændingsstationer ved Hjortkær, Hennebjerg og Lunde.

De planlagte stationsanlæg udgør en del af landanlæggene til 2 nye havvindmølleparker, der skal producere grøn strøm i Nordsøen. Havvindmølleparkerne er en del af projektet Mere Havvind 2030 besluttet i Finansloven for 2022 og med Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022.

Udover stationerne består landanlæggene af to nedgravede kabelsystemer, der skal graves ned på strækningen fra Nymindegab til Endrup.

Der er ikke tidligere planlagt på lokationerne. Det vil sige, at realisering af projektet i alt forudsætter politisk vedtagelse af tre kommuneplantillæg og tre lokalplaner.

 

Varde Kommune vil i forbindelse med den forestående planlægning vurdere følgende hovedspørgsmål:

  • Er der forhold i omgivelserne, der er særligt sårbare overfor nye højspændingsstationer?
  • Hvilke særlige hensyn bør der være opmærksomhed på ved planlægning for nye højspændingsstationer?
  • Er der andre emner, som bør indgå i planlægningen?

Inden kommunen går videre med planlægningen, opfordres alle interesserede til at indsende idéer og forslag til den ændrede planlægning.

Borgermøde

Energinet afvikler i løbet af høringsperioden to borgermøder om emnet.
Du kan læse flere detaljer arrangementerne og tilmelding til borgermøderne via links nedenfor:

Varde Kommune har mandag den 18. december 2023 afviklet et virtuelt borgermøde vedrørende denne indkaldelse til idéer og forslag.

 

Den videre planlægning

Når høringen er afsluttet, vurderes de indkomne idéer og forslag. Dette sendes til politisk behandling, hvor der træffes beslutning om, hvorvidt Varde Kommune ønsker at igangsætte planlægning.

Træffes der beslutning om at igangsætte planlægning for området, vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg og ny lokalplan for hver højspændingsstation. Når der foreligger et forslag til hver kommuneplantillæg og lokalplan, vil planforslagene blive fremlagt i offentlig høring, inden der tages endelig stilling til planlægningen.

Høringsperiode

Ideer og forslag til emner, der ønskes belyst i den videre planlægning, skal være modtaget hos Varde Kommune senest den 22. december 2023.

Bemærkningerne skal være skriftlige, og sendes via høringsportalen på Varde Kommunes hjemmeside www.varde.dk → ”kommunen” → ”høring og afgørelser” eller som brev til:

Varde Kommune
Plan og GIS
Bytoften 2
6800 Varde

Mærk brevet med ”Planlægning af tre nye højspændingsstationer”

Alle bemærkninger vil indgå i den politiske behandling og offentliggøres på Varde Kommunes hjemmeside.

Ved spørgsmål til planlægningen kontaktes Suzi F. Lynn-Pedersen tlf. 79947431 eller planogby@varde.dk

 

Tak for din tilmelding!

Fejl: Der gik noget galt under tilmelding!