Landzonetilladelse til ændret anvendelse/tilbygning til beboelse på i alt 37 m² samt dispensation fra lokalplan L707.

Tilladelse

Kortbilag