Afslag på dispensation efter naturbeskyttelsesloven og påbud om reetablering af vandløb og eng, på matr.nr. 28k, Stundsig by og matriklerne 2a og 6 Gunderup By, Horne.

Klagefrist den 29-12-2021

Påbud om retablering af privat vandløb

Bilag 1 kompenserende tiltag.

Klagevejledning