Tilladelse til grundvandssænkning og vandindvinding

Tilladelse til grundvandssænkning samt udledning af grundvand ifm. separatkloakering etape 3 i Næsbjerg, 6800 Varde.

Varde Kommune har meddelt tilladelse efter vandforsyningsloven til grundvandssænkning i Næsbjerg ifm. kloakseparering af Næsbjerg, etape 3.

Eventuel klage stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet via nævnets klageportal.

Klagefrist: 11.03.2022.

Tilladelse