Tilladelse til grundvandssænkning og vandindvinding

Offentliggjort: 14-02-2022
Klagefrist: 14-03-2022

Varde Kommune har meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til en oplagsplads for jord på matrikel 16f Skonager By, Næsbjerg.

Eventuel klage stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet via nævnets klageportal.

Se hele tilladelsen