Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2021 og Bevarende Lokalplan 23.03.L10 for et område langs Søndergade, Ribevej og Hjertingvej i Varde

Dato for forslagets vedtagelse:        20.02.2023

Dato for offentliggørelse:                  15.03.2023

Høringsfrist:                                           19.04.2023

 

PLANFORSLAGENE
Forslagene har til formål at skabe mulighed for, at en række ejendomme beliggende mellem Ribevej og Gl. Roustvej fremtidigt kan anvendes til boligformål, at ejendommene langs Søndergade kan anvendes til centerformål samt at der kan ske en fortætning i den nordlige del af Søndergade. Derudover er formålet at bevare og sikre bymiljøet og de bevaringsværdige bygninger langs Søndergade, Ribevej og Hjertingvej. I forhold til bebyggelsens fremtræden er hovedidéen at sikre de karaktergivende villaer og byhuses bevaring samt nybyggeris tilpasning til det eksisterende bymiljø, samt at sikre den grønne struktur i området.

Forslag til 23.03.L10 + Miljøscreening

KP-tillæg 3_Forslag + Miljøscreening

MILJØSCREENING

I forbindelse med udarbejdelse af forslaget er der foretaget en screening af planens indvirkning på miljøet. Ud fra screeningen er det byrådets vurdering, at planen ikke kan få så væsentlige indvirkninger på miljøet at udarbejdelse af en miljørapport er krævet. Byrådets vurdering af miljøscreeningen kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger efter offentliggørelsesdatoen.

Se den tilhørende miljøscreening bagerst i dokumenterne ovenfor

 

OFFENTLIG HØRING – Vigtige datoer
Forslaget til kommuneplantillæg 03 og forslag til bevarende lokalplan 23.03.L10 fremlægges i offentlig høring fra d. 15. marts 2023 til d. 19. april 2023

Der kan indgives høringssvar til planforslaget ved at udfylde formularen nedenfor eller som brev til Plan og GIS, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde. Mærk høringssvaret med ”Bevarende Lokalplan”. For at indgå i sagen skal Varde Kommune have modtaget høringssvaret senest:

Onsdag d. 19. april 2023

Alle har ret til at komme med bemærkninger. Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling, og de bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

 

KLAGEVEJLEDNING

Der kan klages til Planklagenævnet over afgørelsen om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering, dvs. om afgørelsen er lovlig. Ifølge planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der ikke kan klages over, at afgørelsen findes uhensigtsmæssig. Klagefristen er fire uger efter offentliggørelsesdatoen.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du som borger betale et gebyr på 900 kr., og som virksomhed eller organisation 1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet på e-mail til plan@naevneneshus.dk eller til Varde Kommune, Plan og GIS, enten til adressen Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til planogby@varde.dk. Hvis du sender din anmodning til Varde Kommune, videresendes anmodningen herefter til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra afgørelsen er offentliggjort af kommunen.