Kvægbruget, beliggende Nr. Billumvej 50, 6852 Billum

Klagefristen udløber 17. august 2022

Udkast til miljøgodkendelse

Miljøkonsekvensrapport

Ansøgningsskema