Ledningsanlæg og kloakfornyelse

Læs her om prioritering af kloakfornyelsen og separering

DIN Forsyning A/S arbejder med en prioritering af de områder som er planlagt separatkloakeret. Målsætningen er at alt fælleskloak er separatkloakeret om 50 år.

Prioriteringsmetoden er vejledende og skal til enhver tid ses i sammenhæng med den overordnede planlægning med fokus på:

 • At der opnås en gevinst ved separeringen i form af mindre vand til det aktuelle renseanlæg, og/eller reduktion af aflastet spildevand via regnbetinget udløb.
 • At der tænkes helhed ved udvælgelse af oplande der skal separeres, af hensyn til praktisk gennemførelse og hensyn til borgere.

Når DIN Forsyning A/S skal udvælge områder, som skal saneres, foretages en udvælgelse efter et eller flere forudbestemte parametre, herunder:

 • Kloakledningernes fysiske tilstand
 • Lovgivningsbundne kloaksaneringstiltag
 • Strukturplan og planlagt nedlæggelse af renseanlæg
 • Miljø, f.eks. aflastning af opspædet spildevand til recipient
 • Hydrauliske problemer i kloaksystemet som forårsager at serviceniveauet ikke bliver overholdt
 • Fremtidige klimaudfordringer
 • Driftsproblemer i kloaknettet
 • Rotteproblemer
 • Badevandskvalitet
 • Samgravning (når andre forsyningsledninger skal i jorden)
 • Økonomi