Veteraner og pårørende

Tilbud, muligheder og aktiviteter for veteraner og deres pårørende.

Er du veteran eller pårørende til en veteran? Har du spørgsmål til kommunen, lyst til at mødes med andre veteraner, brug for hjælp, eller er du bekymret for en af dine nære?

Så kan du her finde information om tilbud fra kommunen og vores samarbejdspartnere. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp til at finde det rigtige tilbud.

Varde Kommunes hotline for veteraner og pårørende er åbent alle hverdage kl. 7.00-17.00:

 • Telefon: 79 94 76 11

Du kan også skrive en mail til: veteran@varde.dk

Tilbud til veteraner og pårørende

Hvis du har brug for støtte

Pil ned ikon

For veteraner og pårørende til veteraner kan der være mange udfordringer både før, under og efter udsendelsen. Udfordringer, som gør hverdagen svær og som kan være vanskelige at håndtere både for dig som veteran og for jer som familie.

Du kan vælge at gøre brug af et eller flere af nedenstående tilbud om støtte, råd og vejledning. Ring til hotline for veteraner og pårørende 79 94 76 11, så hjælper vi dig videre til rette tilbud.

Job:

 • På Jobcenteret står vi klar med rådgivning, hvis du er bekymret for din jobsituation.
 • Er du ledig eller sygemeldt kan du altid kontakte din sagsbehandler.

Misbrug:
Ved misbrug eller mistanke herom, står forebyggelseskonsulenten på Varde Kommunes Center for Sundhedsfremme klar med en anonym rådgivende samtale.

Social og handicap:
Varde Kommunes social- og handicapafdeling tilbyder vejledning og rådgivning i forbindelse med tilbud som midlertidige botilbud, støtte-/kontaktpersonsordning samt henvisning til forsorgshjem og misbrugsbehandling.

Bolig:

 • Veteraner kan få dispensation til at bo fast i eget sommerhus. Ansøgning med angivelse af, at man ønsker at gøre brug af veterankriteriet sendes til teknik@varde.dk.
 • KFUM’s SoldaterRekreation er et botilbud for tidligere udsendte soldater i et hjemligt miljø på KFUM’s Soldaterhjem. Du kan her få hjælp til at gøre brug af kommunens og Forsvarets behandlingstilbud: 33 12 40 11
 • Er du kommet til skade og mangler en bolig, der passer til dig, kan du kontakte kommunen på vores hotline for veteraner og pårørende: 79 94 76 11.

Helbred:
Er du bekymret for din egen eller din pårørendes fysiske eller psykiske tilstand?

 • Kontakt egen læge. Lægen vil kunne henvise til en række forskellige behandlingstilbud.
 • Hvis du har brug for akut psykisk hjælp uden for din egen læges åbningstid, tilbyder Psykiatrisk Akutmodtagelse i Region Syddanmark akut psykiatrisk vurdering og behandling: 99 44 67 00.

Se også under fanen ”Andre du kan kontakte”.

Tilbud til børn og familier

Pil ned ikon

Varde Kommune ønsker at hjælpe pårørende – både børn og voksne – der har behov for støtte. Ring til hotline for veteraner og pårørende 79 94 76 11, så hjælper vi dig videre til rette tilbud.

Rådgivning og vejledning

Varde Kommune har både socialrådgivere, psykologer, familierådgivere og andre ansatte, som rådgiver både forældre, skoler og dagtilbud samt arbejder med børn og unge i alderen 0-18 år, hvor der er bekymring for barnets almene udvikling og trivsel.

Er du bekymret for dit barn, kan du altid henvende dig gennem barnets dagtilbud eller skole. Du kan også ringe anonymt til kommunens åbne rådgivning på telefon 20 59 06 08. Rådgivningen har åben torsdage kl. 15:00-17:00 (dog lukket helligdage og i juli).

Varde Kommunes Pårørendevejleder tilbyder støtte og vejledning for pårørende samt pårørendegrupper. Mette Byskov kan kontaktes på tlf: 40 14 47 60 eller e-mail: mbys@varde.dk.

Tilbud til børn og unge

 • NUSSA
  Nussa er et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12 årige børn. Der er uddannet NUSSA–instruktører blandt pædagoger, lærere, socialrådgivere og psykologer i Varde Kommune. Tilbuddet er bl.a. for børn og unge med problematikker der er affødt af forældrenes udsendelser til konfliktområder. Kontakt barnets dagtilbud/skole for mere information.
 • Samtalegrupper for børn og unge.
  Forsvarets Veterancenter tilbyder samtalegrupper for børn og unge af veteranforældre. Samtalegrupperne tilbydes børn og unge i alderen 8-16 år. Se mere på Veterancentrets hjemmeside (åbner nyt vindue) eller tlf.: 72 81 97 00.
 • SSP
  Varde Kommunes SSP-Ungdomskonsulenter arbejder forebyggende og opsøgende. SSP er et tilbud til unge, som synes livet ikke former sig, som de havde tænkt det, møder vanskelige udfordringer eller som måske er ved at starte et misbrug eller mistrives. SSP  giver mulighed for anonyme samtaler og rådgivning og arrangerer i samarbejde med Ungdomsskolen læring- og trivselsoplevelser. Se mere på ungdomsskolens hjemmeside (åbner nyt vindue) eller tlf.: 79 94 62 43
 • Børn og Familie
  Du kan du få råd, vejledning og hjælp til at søge om støtte til dit barn eller familien samlet. Det kan eksempelvis være hvis barnet/den unge viser tegn på mistrivsel, ændre adfærd eller hvis I som forældre er usikre på hvordan i bedst støtter jeres barn. Kontakt kommunens hotline for veteraner og pårørende: 79 94 76 11Veterancentrets Familieenhed tilbyder også forskellige former for støtte for dig, din partner og børn og unge som kan gøres brug af både før, under og efter udsendelse. Se mere på Veterancentrets hjemmeside (åbner nyt vindue) eller tlf.: 72 81 97 00 hvor du kan blive viderestillet til en kontaktperson i Familieenheden.

Tilbud til forældre

 • PREP
  PREP-kurser (Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold – et kommunikationskursus for par) tilbydes af Veterancenteret til veteraner og deres partnere. PREP-kurset er et intensivt weekendkursus der afholdes på et af Forsvarets etablissementer. Kurset giver deltagerne redskaber til god kommunikation og konflikthåndtering. PREP-kurset er for par i alle aldre og livsfaser, og har til formål at forebygge uhensigtsmæssige udviklinger i parforholdet og fremme den gode relation partnerne i mellem. Se mere på Veterancentrets hjemmeside (åbner nyt vindue).
 • Parterapi
  Veterancentret tilbyder parterapi til par, som oplever konflikter og problemer i parforholdet som konsekvens af tidligere, nuværende eller forestående udsendelser. Se mere på Veterancentrets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

 

Flagdag

Pil ned ikon

”Flagdag for Danmarks udsendte” er en national mærkedag indstiftet af Folketinget. Flagdag afholdes hvert år 5. september.

Vi vil gerne benytte National Flagdag til at udtrykke vores anerkendelse af den indsats, som udsendte samt pårørende har ydet og fortsat yder.

Derfor inviterer Varde Kommune i samarbejde med Oksbøl Kaserne, Nymindegablejren, Varde Kaserne, KFUM’s Soldaterhjem, SoldaterRekreation Varde og Familienetværket alle veteraner og pårørende i Varde Kommune til at deltage i den lokale markering af National Flagdag.

Flagdagen markeres med parade, taler, dansk løsen, uddeling af børnemedaljer samt kaffe og kage til alle på Torvet i Varde. Derudover inviteres veteraner og pårørende til reception på Rådhuset.

Alle veteraner bosiddende og/eller tjenstgørende i Varde Kommune modtager en invitation. Invitationen udsendes med digital post i august – heraf fremgår også information om tilmelding til receptionen.

Find information om Flagdag 2023 her.

Børnemedaljer

Pil ned ikon

Børnemedaljen er indstiftet af Familienetværket. Formålet med medaljen er at sige tak og vise anerkendelse til børn af veteraner. Se mere på Familienetværkets hjemmeside (åbner nyt vindue.

I Varde Kommune udleveres medaljen blandt andet i forbindelse med Flagdagsparaden på Torvet.

Find information om Flagdag 2023 her.

Hilsen Hjemmefra

Pil ned ikon

”Hilsen Hjemmefra” er et samarbejde mellem Varde Kommune, de tre garnisoner og forretninger i Varde. To gange om året sendes pakker til de soldater, som er udsendt fra enten Hærens Sergentskole, Danske Artilleriregiment, Hjemmeværnsskolen eller Efterretningsregimentet. I pakkerne ligger der udover lækkerier indsamlet af lokalsamfundet også et brev fra en skoleelev i Varde Kommune.

Formålet med at udsende velfærdspakker er, at vise soldaterne, at vi værdsætter og respekterer deres indsats.

Følg ”Hilsen Hjemmefra” på Facebook: Hilsen Hjemmefra | Facebook

Aktiviteter og foreninger for veteraner og pårørende

Pil ned ikon

Find arrangementer for veteraner og pårørende på kommunens facebookside: Veteraner og pårørende i Varde Kommune | Facebook

I Varde Kommune findes en række frivillige foreninger, som arrangerer aktiviteter for veteraner og pårørende.

Veteran træning

Veteraner har mulighed for at drage nytte af de mange træningsmuligheder på og uden for Varde kaserne gennem medlemskab af den militære idrætsforening på kasernen.

Kontakt Seniorsergent Morten Vendelbo Johansen, kontakt- og velfærdsbefalingsmand ved Efterretningsregimentet, for ansøgning om medlemskab af ”Idrætsforeningen Varde Garnison”: 22 70 74 00 / EFR-LE-03@mil.dk.

Familienetværket

De frivillige i netværket støtter op om pårørende til udsendte soldater og skaber et netværk før, under og efter udsendelse. Forside – Familienetværket (familienetvaerket.dk)

Veteraners levevilkår

Under mottoet “Ingen veteraner står alene” støtter gruppen veteraner og deres familier – bl.a. ved at hjælpe med oprydning i hjemmet, haven og andre praktiske gøremål. Veteraners Levevilkår | Facebook

Modelbygning for veteraner

Alle interesserede er velkomne en aften hver anden uge på KFUM’s Soldaterhjem i Varde. Kontakt Erik Hein: 75 22 52 53

Danmarks Veteraner

Landsdækkende forening for veteraner. Den lokale afdeling: Danmarks Veteraner – Lokalforening Sydvestjylland

 

Andre du kan kontakte

Pil ned ikon

Veterancentret er Forsvarets tilbud til veteraner og pårørende. Veterancenteret yder professionel støtte til veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Tilbuddet om støtte til veteraner og pårørende med problemer, der er opstået i forbindelse med udsendelse, er livslangt – også selvom udfordringerne først viser sig senere. Veterancenteret kan kontaktes på tlf. 72 81 97 00.

Veterancentret har også en Familieenhed, som tilbyder hjælp og vejledning til veteranfamilier med børn mellem 0-18 år, som oplever belastninger eller mistrives som resultat af forældrenes nuværende eller tidligere udsendelse.

På Varde Kaserne sidder der en socialrådgiver og en beskæftigelsesrådgiver. Området har yderligere tilknyttet en opsøgende rådgiver. Der kan skabes kontakt til disse via ovenstående hovednummer til Veterancentret.

Hvis du er er soldat, veteran eller pårørende og har akut brug for hjælp kan du kontakte Veterancentrets døgntelefon på 72 81 97 00. Du kan vælge at være anonym.

Kontaktordningen er Forsvarets bindeled mellem udsendte soldater og deres pårørende ved særlige hændelser. Hver eneste af Forsvarets garnisoner har en eller flere kontaktofficerer og kontaktbefalingsmænd, som er klar til at støtte og hjælpe soldater og deres familier, hvis enten soldaten eller familien oplever alvorlig tilskadekomst, dødsfald, gidseltagning eller lignende alvorlige situationer. Kontaktofficererne og kontaktbefalingsmændene står til rådighed for soldaten og hans familie så længe der er behov.
Kontaktofficer Varde Kaserne, tlf.: 72 82 92 00
Kontaktofficer Oksbøllejren, tlf.: 72 83 80 21 / 41 62 49 35

KFUM’s Soldaterhjem og Soldaterrekreation i VardeVarde – KFUM’s Soldatermission (kfums-soldatermission.dk)

KFUM’s Soldaterhjem i Oksbøl: Oksbøl – KFUM’s Soldatermission (kfums-soldatermission.dk)

Familienetværket: Forside – Familienetværket (familienetvaerket.dk). Kontaktpersoner i Varde- og Oksbølområdet kan ses her.

Danmarks Veteraner og Veteranstøtten er veteraner, der støtter veteraner. Veteranstøtten har blandt andet en døgntelefon: 80 60 80 30. Derudover har de flere tilbud om aktiviteter m.m.: Danmarks Veteraner og Veteranstøtten – dit fællesskab

Veteran- og pårørendepolitik

Pil ned ikon

Dokumentarfilm: Hjemmefronten

Pil ned ikon

Se dokumentarfilmen (OBS: åbner i YouTube) om livet som veteran med PTSD eller andre psykiske skader. Fortalt af pårørende og veteraner. Om kampe, frustrationer og udfordringer – men også om de små sejre og det gode hverdagsliv på trods.
Filmen er produceret af KrithFilm for Varde Kommune med støtte fra TrygFonden.

Du kan også se filmen i ca. 10 minutters kapitler (OBS på, at alle filmene åbner i YouTube):

Kapitel 1 – “Den tunge bagage”
Kapitel 2 – “Før diagnosen”
Kapitel 3 – “Afklaring”
Kapitel 4 – “Når ord giver ro”
Kapitel 5 – “Hverdag”
Kapitel 6 – “Det sociale liv”

Der er tidligere produceret en film om det, at være pårørende til en udsendt soldat. Den kan ses via dette link (åbner nyt vindue).