Lokalt kystvandråd skal sikre vandkvaliteten i Vadehavet

Vadehavet er udvalgt som én af fire kyststrækninger i Danmark, hvor et lokalt kystvandråd i samarbejde med Miljøstyrelsen skal se på måder at sikre vandkvaliteten og havmiljøet.

VANDKVALITET

Et netop udpeget kystvandråd bestående af kommuner, erhvervsorganisationer og interesseorganisationer skal sikre det gode kystvandmiljø.

Varde Kommune indgår i Kystvandrådet for Vadehavet, der frem mod udgangen af 2023 skal afsøge nye veje til at opfylde EU’s vandrammedirektiv og skabe et sundt vandmiljø i Vadehavet.

Vadehavet har med sine særlige tidevandsforhold en helt unik natur- og kulturhistorie, som vi deler med Tyskland og Holland. Derfor skal Kystvandrådet også indsamle viden om den fælles påvirkning af vandmiljøet. 

Hertil har Kystvandrådet fået tilsagn om 700.000 kroner med finanslovsforhandlingerne for 2022, og forventer at få tilført en million kroner yderligere med finanslovsforhandlingerne for 2023. Midlerne afsættes som en del af regeringens Landbrugsaftale fra oktober 2021.

Kystvandråd for Vadehavet

Kystvandrådet for Vadehavet får sekretariatsbetjening i Varde Kommune og bliver et bredt samarbejde mellem Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder Kommuner.

Derudover indgår erhvervsorganisationerne Sydvestjysk Landboforening, Jysk Landbrug, Sønderjysk Landboforening, Ribe Digelag og Sønderjyske Vandløb samt interesseorganisationerne Nationalpark Vadehavet, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet også i samarbejdet.

Citat

Preben Friis-Hauge, formand for Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune:

“Hvis vi skal sikre vandkvaliteten og en god miljøtilstand i Vadehavet, er vi nødt til at kigge på, hvilke muligheder vi har for at sænke kvælstofudledningen. I vores område er det de lokale kommuner, erhvervsorganisationer og interesseorganisationer, der kender Vadehavet bedst, og derfor giver det også god mening, at udfordringerne med vandområdeplanerne undersøges og løses lokalt.”

Fakta

  • Miljøstyrelsen har nedsat fire kystvandråd, der udover Varde Kommune tæller Viborg, Ringkøbing-Skjern og Odense Kommune.
  • Sammenlagt er der afsat 14 millioner kroner til de fire kystvandråd.