Afgørelse – Skovrejsning og screeningsafgørelse

Offentliggjort: 17. marts 2022

Klagefrist: 14. april 2022

§ 9 – Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur nr. 1236 af 24. november 2017 (jordressourcebekendtgørelsen).

§ 16 og § 21 i lovbekendtgørelsen om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projektet (VVM) nr. 1976 af 27. oktober 2021 (miljøvurderingsloven).

Screeningsafgørelse og tilladelse til 5,11 ha skovrejsning på matr.nr. 7a V. Vrøgum By, Ål.

Læs hele afgørelsen
Screeningsafgørelse