Forslag til aflysning af lokalplan 01.012.88 – Et vindmølleområde ved Broeng/Fredtoft

Dato for forslagets vedtagelse:        01.08.2022

Dato for offentliggørelse:                   03.08.2022

Høringsfrist:                                           31.08.2022

PLANFORSLAGENE

Lokalplanens oprindelige formål var at skabe mulighed for at etablere en vindmøllegruppe på matriklen. I dag er vindmøllerne blevet fjernet, og det vurderes relevant at ophæve lokalplanen, da området blandt andet ligger indenfor forskellige natur- og landskabsudpegninger jf. Kommuneplanen 2021. Planlægning for nye vindmøller dette sted ville ikke være i overensstemmelse med den gældende Kommuneplan 2021.

Se forslaget til aflysningen af lokalplan 01.012.88 her.

MILJØSCREENING

I forbindelse med udarbejdelse af forslaget er der foretaget en screening af planens indvirkning på miljøet. Ud fra screeningen er det byrådets vurdering, at planen ikke kan få så væsentlige indvirkninger på miljøet at udarbejdelse af en miljørapport er krævet. Byrådets vurdering af miljøscreeningen kan påklages til Planklagenævnet inden otte uger efter offentliggørelsesdatoen.

Se den tilhørende miljøscreening til planforslaget her.

 

OFFENTLIG HØRING – Vigtige datoer
Forslagene og miljøscreeningen fremlægges i offentlig høring fra d. 03. august til d. 31. august 2022

Der kan indgives høringssvar til planforslaget på mail til planogby@varde.dk eller som brev til Plan og GIS, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde. Mærk høringssvaret med ”Lokalplan 01.012.88”. For at indgå i sagen skal Varde Kommune have modtaget høringssvaret inden d. 31. august 2022

Alle har ret til at komme med bemærkninger. Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling, og de bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

 

KLAGEVEJLEDNING

Der kan klages til Planklagenævnet over afgørelsen om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering, dvs. om afgørelsen er lovlig. Ifølge planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der ikke kan klages over, at afgørelsen findes uhensigtsmæssig. Klagefristen er fire uger efter offentliggørelsesdatoen.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du som borger betale et gebyr på 900 kr., og som virksomhed eller organisation 1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet på e-mail til plan@naevneneshus.dk eller til Varde Kommune, Plan og GIS, enten til adressen Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til planogby@varde.dk. Hvis du sender din anmodning til Varde Kommune, videresendes anmodningen herefter til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra afgørelsen er offentliggjort af kommunen.