Forhøring i forbindelse med planlægning af lokalplan 23.02.L19 boligområdet Brorsonhaven

Varde Kommune er ved at udarbejde en ny lokalplan for den tidligere Brorsonskole, omhandlende et boligområde Brorsonhaven

Varde Kommune indkalder til forhøring i forbindelse med planlægningen.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at omdanne området ved den tidligere Brorsonskole til boligområde med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Boligbebyggelsen etableres på de arealer, der hidtil har været bebygget eller anvendt til idrætsplads, og der udlægges grønne friarealer på tværs af området

På nuværende tidspunkt er der udarbejdet et udkast, som vi gerne vil høre jeres bemærkninger til.

Se udkast til lokalplan 23.02.L19 her.

Bemærkninger, idéer og forslag skal indsendes via høringsportalen længere nede på denne side. Bemærkningerne skal indsendes senest: Tirsdag d. 01. november 2022

Alle har ret til at komme med bemærkninger, bemærkningerne kan også indsendes med post til: Varde Kommune, Plan og Gis, Bytoften 2, 6800 Varde, mærket med forhøring til lokalplan 23.02.L19.  Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling, og vil efterfølgende være synlige i forbindelse med den politiske behandling.

 

Der vil i perioden blive afholdt et borgermøde:

Borgermødet afholdes tirsdag d. 25. oktober fra kl. 18-21, på Bytoften 2, 6800 Varde i Rådhusets kantine

Borgermødet vil omhandle to forskellige lokalplaner.
18:00 – 19:00 Lokalplan Boligområdet Brorsonhaven
19:00 – 19:30 Pause/Sandwich
19:30 – 21:00 Bevarende lokalplan for Søndergade/Ribevej/Hjertingvej

 

Den videre planlægning

Når høringen er afsluttet, vurderes de indkomne bemærkninger. Dette sendes til politisk behandling, hvor der træffes beslutning om indholdet af den kommende planlægning.

Der vil efterfølgende blive udarbejdet et planforslag. Når der foreligger et forslag til plangrundlaget, vil planforslagene blive sendt i offentlig høring, hvor det igen er muligt at komme med bemærkninger til forslaget. Herefter tages endelig stilling til planlægningen.