Dato for forslagets vedtagelse:        27.09.2022

Dato for offentliggørelse:                  29.09.2022

Høringsfrist:                                           03.11.2022

PLANFORSLAGENE

Forslaget har til formål at delvis ophæve lokalplan 4. Lokalplanens område er et areal på ca. 1452 m2 og er beliggende på matrikel 4fc samt dele af matrikel 4ao og 7000f, Rottarp by, Outrup – ved adressen Lykkesvej 18, 20 og 22, 6855 Outrup.

Det er lokalplanens formål at fastsætte rammerne for byens centerområde, herunder at regulere den fremtidige bebyggelse samt ”at åbne mulighed for etablering af de nødvendige parkeringspladser i centerområdet.” Lokalplanen definerer områdets anvendelse som ”offentlig parkering, vej, sti”. Da der er ønske om at benytte matriklerne til boligformål, er det på den baggrund vurderet hensigtsmæssigt at ophæve lokalplanen delvist for matrikel 4fc samt dele af matrikel 4ao og 7000f.

Se forslaget til delvis aflysning af lokalplan 4 Outrup her.

MILJØSCREENING

I forbindelse med udarbejdelse af forslaget er der foretaget en screening af planens indvirkning på miljøet. Ud fra screeningen er det byrådets vurdering, at planen ikke kan få så væsentlige indvirkninger på miljøet at udarbejdelse af en miljørapport er krævet. Byrådets vurdering af miljøscreeningen kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger efter offentliggørelsesdatoen.

Se den tilhørende miljøscreening til planforslaget her.

 

OFFENTLIG HØRING – Vigtige datoer
Forslaget om delvis ophævelse af lokalplan 4 Outrup og den tilhørende miljøscreeningen fremlægges i offentlig høring fra d. 29. september til d. 03. november 2022

Der kan indgives høringssvar til planforslaget ved at udfylde formularen nedenfor eller som brev til Plan og GIS, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde. Mærk høringssvaret med ”Delvis ophævelse af lokalplan 4 Outrup”. For at indgå i sagen skal Varde Kommune have modtaget høringssvaret inden d. 03. november 2022

Alle har ret til at komme med bemærkninger. Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling, og de bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

 

KLAGEVEJLEDNING

Der kan klages til Planklagenævnet over afgørelsen om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering, dvs. om afgørelsen er lovlig. Ifølge planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der ikke kan klages over, at afgørelsen findes uhensigtsmæssig. Klagefristen er fire uger efter offentliggørelsesdatoen.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du som borger betale et gebyr på 900 kr., og som virksomhed eller organisation 1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet på e-mail til plan@naevneneshus.dk eller til Varde Kommune, Plan og GIS, enten til adressen Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til planogby@varde.dk. Hvis du sender din anmodning til Varde Kommune, videresendes anmodningen herefter til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra afgørelsen er offentliggjort af kommunen.