Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til at anlægge en sø

Udvidelse af en sø med et udgravningsareal på ca. 550 m² på
matr.nr. 5d Gellerup, Varde Jorder.

Se afgørelsen