Godkendelse af skovrejsning og screeningsafgørelse

Offentliggjort: 14. september 2022

Klagefrist: 12. oktober 2022

Skovrejsning på ca. 4,20 på matr.nre. 16h og 15i Kvie By, Ansager.

§ 8 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur nr. 1236 af 24. november 2017.

§ 16 og § 21 i lovbekendtgørelsen om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1976 af 27. oktober 2021.

Læs hele afgørelsen
Screeningsafgørelse