Høring af udkast til afgrænsning af indholdet i den kommende miljøkonsekvensrapport for udvidelsen af Skovlund Renseanlæg og nedlæggelse af renseanlæggene i Sig, Nordenskov og Agerbæk

Varde Kommune har besluttet at igangsætte planlægningen for en forventet udvidelse af Skovlund Renseanlæg og nedlæggelse af renseanlæggene i Sig, Nordenskov og Agerbæk.

 

Det forventes derfor, at Skovlund Renseanlæg fremadrettet skal håndtere den samlede mængde spildevand fra anlæggene. Skovlund Renseanlæg er dimensioneret, så det uden en kapacitetsudvidelse kan håndtere vandmængderne fra de tre renseanlæg i Sig, Nordenskov og Agerbæk.

 

DIN Forsyning Spildevand har ansøgt Varde Kommune om en frivillig miljøvurderingsprocessen for sammenlægning af Sig, Nordenskov, Agerbæk og Skovlund Renseanlæg og den efterfølgende drift. Dette kræver samtidigt et tillæg til den eksisterende spildevandsplan og et kommuneplantillæg for at hæve byggehøjden ved Skovlund Renseanlæg.

 

Baggrunden for ansøgningen fra Din Forsyning Spildevand er

Strukturanalysen for spildevandsrensning blev godkendt af Udvalget for Plan og Teknik i august 2021. Analysen handler om en centralisering af renseanlægsstrukturen for både Esbjerg og Varde Kommuner på baggrund af en teknisk og økonomisk analyse for en 30 års periode. Udgangspunktet for valg af scenarier er det mest økonomisk fordelagtige scenarie.

 

DIN Forsyning Spildevand står på nuværende tidspunkt i en kritisk situation, fordi der i dag er risiko for nedbrud på anlæggene med deraf afledte konsekvenser for forsyningssikkerheden. Desuden kan der opstå behov for akutte investeringer på mere end 1 mio. kr. i Agerbæk. Hvis anlægget i Nordenskov kan nedlægges i 2023, kan investeringer undgås, men hvis anlægget skal fungere længere end dette (efter 2023), er det nødvendigt med større investeringer, som endnu ikke er vurderet og prissat.

 

Det er på den baggrund, at DIN Forsyning Spildevand har ansøgt Varde Kommune om at igangsætte processen for en forventet udvidelse af Skovlund Renseanlæg og nedlæggelse af renseanlæggene i Sig, Nordenskov og Agerbæk.

 

Høring

Nærværende notat er udkast til Varde Kommunes afgrænsningsudtalelse, som vil ligge til grund for den samlede miljøkonsekvensrapports vurderinger af planer og projektets påvirkning på omgivelserne. Det er således ikke et færdigt afgrænsningsnotat, men Varde Kommunes bud på fagligt relevante emner, der skal undersøges nærmere.

 

Du har mulighed for at komme med bemærkninger eller emner, du mener, der bør undersøges nærmere.

Alle har ret til at komme med bemærkninger. Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling, og de bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

 

Se udkast til afgrænsningsnotat her

 

Den videre planlægning

Når høringen er afsluttet, vurderes de indkomne bemærkninger. Indkomne bemærkninger indarbejdes efterfølgende i afgrænsningen i relevant omfang, og Varde Kommune afgiver på baggrund heraf en endelig afgrænsning af og udtalelse om miljøkonsekvensrapportens indhold. Denne offentliggøres på Varde Kommunes hjemmeside.

Bidragsydere vil i forbindelse med offentliggørelsen på hjemmesiden blive direkte orienteret via mail.

Efterfølgende fortsætter arbejdet med udarbejdelse af den samlede miljøkonsekvensrapport, forslag til spildevandstillæg og forslag til kommuneplantillæg. Når disse dokumenter foreligger, vil dokumenterne blive fremlagt i offentlig høring, inden der tages endelig stilling til planlægningen.

 

Høringsperiode

Bemærkninger skal sendes til Varde Kommune enten via nedstående høringsportal eller som fysisk brev til Plan og GIS, Bytoften 2, 6800 Varde, mærket med Skovlund Renseanlæg.

 

Høringsperioden varer til og med den 29. november 2022.

 

Ved spørgsmål til planlægningen kontaktes Suzi F. Lynn-Pedersen tlf. 79947431 eller planogby@varde.dk