Varde Kommune har modtaget ansøgning om vandløbsregulering af grøfter i Alslev Marsk, ved Varde Å.

Projektet er et hydrologiprojekt, som har til formål at gøre området mere attraktiv over for engfugle og især vadefugle. Dette gøres ved at en række grøfter lukkes, således vandet tilbageholdes inde på engene.

Projektet er i 4 ugers offentlig høring, hvorefter Varde Kommune vil træffe afgørelse i henhold til vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.

Der er således mulighed for at komme med bemærkninger til ansøgningen frem til og med d. 13. januar 2022. Eventuelle bemærkninger sendes til amap@varde.dk

Ansøgning
Bilag 1 Lodsejeroversigt
Bilag 2 Notat vedr. hydrauliske konsekvenser
Bilag 3 Tabel med opmålingsdata og beregninger
Bilag 4 Kortbilag Landinspektøropmålinger
Bilag 5 Kortbilag Placering af afpropninger og strømretning
Bilag 6 Foto af grøft
Bilag 7 Foto af gl. stemmeværk

Offentliggjort: d. 16. december 2021.
Høringsfrist: d. 13. januar 2022