Tilladelse til grundvandssænkning og udledning af grundvand ifm. separatkloakering i Varde etape 4

Tilladelse til grundvandssænkning og vandindvinding

Offentliggjort: 17.10.2022
Klagefrist: 14.11.2023

Varde Kommune har meddelt tilladelse efter vandforsyningsloven til grundvandssænkning i Varde ifm. kloakrenovering Etape 4 i Varde by.
Eventuel klage stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet via nævnets klageportal.

Tilladelse grundvandssænkning( Åbner i nyt vindue)