Brancheinformation

Nogle virksomheder/brancher har særlige regler på miljøområdet.

Det gælder blandt andet dambrug og autoværksteder.

Læs mere om hvordan de særlige regler håndteres i boksene herunder.

Se også mere om den kampagne der kører i øjeblikket henvendt til autoværksteder i den grå boks i højre side.

Læs mere om de enkelte brancher

Dambrug

Pil ned ikon

Varde Kommune er tilsyns- og godkendelsesmyndighed for dambrug, som har udledning til kommunens vandløb. Det er kommunens opgave, at føre tilsyn med dambrug samt meddele tilladelser og miljøgodkendelser, sådan at virksomhedens påvirkninger af miljøet er på et acceptabelt niveau.

Varde Kommune fører tilsyn med samtlige dambrug en gang årligt.

På tilsynet bliver dambrugets indretnings- og driftsforhold kontrolleret, og det kontrolleres om dambruget opfylder vilkårene i miljøgodkendelsen og indvindingstilladelsen.

Ved dambrugene foretages også en bedømmelse af vandløbets miljøtilstand en gang årligt, ved at vandløbets biologiske tilstand opstrøms og nedstrøms dambruget bedømmes efter metoden Dansk Vandløbs Fauna Index (DVFI). Herved kontrolleres om dambruget påvirker vandløbets miljøtilstand.

Dambrugene skal hvert år inden 1. februar indsende en årsberetning til kommunen.

Indberetningen skal indeholde oplysninger om bl.a. foderforbrug og produktion, forbrug af medicin og hjælpestoffer samt resultaterne af dambrugets egenkontrol fra det foregående år.

Råstofindvinding

Pil ned ikon

Råstoffer som sand, grus, sten, ler, kalk, tørv, muld og lignende, der indvindes til bygge- og anlægsformål, er alle omfattet af råstofloven.

Den 1. juli 2014 overgik administration af råstofloven til regionerne.

I Varde Kommune administreres råstofloven af Region Syddanmark i samarbejde med kommunen.
Nye ansøgninger samt forespørgsler vedrørende igangværende råstofgravning skal sendes til Region Syddanmark.

Råstoffer som olie, naturgas og salt indvindes fra de dybereliggende dele af undergrunden og er omfattet af undergrundsloven. Denne del af råstofadministrationen bliver varetaget af Klima- og Energiministeriet.

Du kan finde yderligere information om råstoffer og administration af råstoffer på Region Syddanmarks og Miljøstyrelsens hjemmesider.
Læs om råstoffer på Region Syddanmarks hjemmeside her (åbner i nyt vindue).

Læs om råstoffer på Miljøstyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue).

Lov om råstoffer

Lovens formål er at sikre, at forsyning og indvinding af råstoffer sker på en natur- og miljømæssig forsvarlig måde. Du kan finde loven, bekendtgørelser, cirkulærer og andre forskrifter på retsinformation.dk.
Læs mere på retsinformation her (åbner i nyt vindue).

Regionen

  • kortlægger råstofforekomster og planlægger en råstofindvinding på baggrund af disse forekomster.
    Råstofgravning foregår normalt inden for de udpegede regionale graveområder
  • har myndigheden for tilladelser til råstofindvindingen samt for at føre tilsyn med råstofgravene.

Autoværksteder

Pil ned ikon