Bygge- og anlægsaffald fra virksomheder

Hvis du skal til at rive ned eller renovere, skal du anmelde bygge- og anlægsaffaldet til kommunen. Her kan du se mere om anmeldepligt og håndtering af bygge- og anlægsaffald.

I Danmark genanvender vi en stor del af vores byggeaffald. Sorteret og uforurenet bygge- og anlægsaffald nyttiggøres i nye bygge- og anlægsprojekter eller indgår i produktionen af nye materialer.

Det affald der produceres i bygge- og anlægsbranchen kræver ofte nogle specielle forholdsregler, da mange ældre byggematerialer er miljøfarlige eller sundhedsskadelige og skal derfor håndteres på en hensigtsmæssig måde.

Her på siden kan du læse om hvornår og hvordan bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, samt hvilke forpligtelser din virksomhed har når I håndterer byggeaffald.

Mere om erhvervsaffald

Byggeaffaldet skal anmeldes

Pil ned ikon

Det er bygherrens pligt, at anmelde affaldet senest 14 dage FØR renovering eller nedrivning påbegyndes.

Anmeldelse skal ske elektronisk  her (åbner i nyt vindue).

Bygherre skal anmelde sit affald til kommunen hvis;

  • byggeprojektet skaber mere end ét ton affald
  • gulvarealet, der berøres af byggearbejdet, er større end 10 m2
  • byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder, som er fremstillet i perioden 1950-1977 (gælder også hvis der ikke er dato på vinduet).
  • byggeaffaldet indeholder farlige stoffer som for eksempel; asbest, metaller, PCB og klorparaffiner.

Vær i god tid – undgå at jeres projekt bliver udsat

Varde Kommune skal have modtaget anmeldelsen senest 14 dage før I har planlagt at gå i gang med projektet. Derfor er det altid en god idé at være i god tid.

I må ikke starte projektet før I har modtaget en anvisning fra Varde Kommune.

Vi har ofte brug for yderligere oplysninger i forbindelse med anmeldelsen, så det er en god idé at være i god tid.

Kortlægning: Kend affaldet inden det bliver til affald

Pil ned ikon

Inden I indsender anmeldelsen er det vigtigt, at I undersøger hvilke affaldstyper der opstår ved projektet. Det er for eksempel vigtigt, at I kender til hvornår bygningen er opført og eventuelt renoveret.

Bygge- og anlægsaffaldet skal, FØR arbejdet går i gang, undersøges for indhold af miljø- og sundhedsskadelige stoffer, så Varde Kommune kan klassificere affaldet.

Krav til kortlægning

En god rapport for kortlægning af de miljøfarlige stoffer i en bygning byggeaffald skal skræddersys til det konkrete projekt. Det er ikke tilstrækkeligt med en standardrapport eller en standardprøvetagningsprocedure for kortlægning, da der findes mange faktorer, som varierer alt efter bygningens alder, dens anvendelse og formål med kortlægningen m.v.

Find en tjekliste til den gode kortlægningsrapport her (åbner i nyt vindue)

Hvem har ansvaret for byggeaffaldet?

Pil ned ikon

Som udgangspunkt er det ejeren af bygningen, som har ansvaret for, at byggeaffald ved nedrivning, renovering o.l. bliver håndteret korrekt. Det er dog sjældent, at bygherren kender reglerne, så derfor er det vigtigt, at du som håndværker gør det.

Hvilke opgaver kan bygherre overdrage til rådgiver eller håndværker?

Fuldmagt for at anmelde på bygherres vegne

Hvis du som rådgiver eller håndværker anmelder affaldet på vegne af bygherre, skal bygherren give dig en underskrevet fuldmagt.

Fuldmagt for at overdrage ansvaret for affaldet

Bygherren kan med en underskrevet fuldmagt ligeledes overdrage ansvaret for affaldet til dig som rådgiver eller håndværker.

Hermed er det dig som rådgiver eller håndværker, som bliver betragtet som affaldsproducent og har det juridiske ansvar for affaldet. Du overtager de forpligtelser, der ellers påhviler bygherren.

Se oversigt over ansvar og forpligtelser i forbindelse med håndtering af bygge- og anlægsaffald her (åbner i nyt vindue.

Se guide til boligejere – sådan gør du når du har byggeaffald

Hvordan skal byggeaffaldet sorteres?

Pil ned ikon

Hovedparten af bygge- og anlægsaffald består af genanvendelige materialer, som kan nyttiggøres i nye bygge- og anlægsprojekter eller indgå i produktionen af nye materialer.

Bygge- og anlægsaffaldet skal som minimum være sorteret i følgende fraktioner:

1. Natursten fx granit og flint

2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten)

3. Beton

4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton

5. Jern og Metal

6. Gips

7. Stenuld

Følgende skal også sorteres:

– Genanvendeligt PVC-affald

– Papir

– Pap, karton

– Emballageaffald af glas, plast, metal og træ

Det er tilladt at genbruge byggematerialer til samme eller beslægtede formål som de har været brugt til før. For eksempel genbrug af mursten, tagsten, bygningstømmer, døre og vinduer.

Genbrug af de nævnte byggematerialer skal ikke anmeldes eller have tilladelse, men for at det kan genanvendes uden tilladelse skal materialerne være uforurenede og sorterede. Med sorteret menes at affaldet opdeles i særskilte typer af affald (fraktioner).

Uforurenet og sorteret tegl og beton kan efter nedknusning frit anvendes som erstatning for naturlige sten- og grusmaterialer. Ved sorteret beton forstås betonbrokker uden rester af andre materialer som armeringsjern, tegl, glas, asfalt, isolering og fugemasse.

Affaldet må ikke indeholde imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak, eller andre skadelige stoffer der kan forurene jord eller grundvand.

Hvornår er byggeaffaldet farligt?

Pil ned ikon

Det er vigtigt at kunne skelne, så man ikke for eksempel kommer til at genanvende affald, der er sundhedsskadeligt, i nye produkter. Farligt affald skal ofte håndteres anderledes end ikke-farligt affald og følger også andre procedurer ved transport af affaldet på tværs af landegrænser.

Se grænseværdier for forurenet og farligt bygge- og anlægsaffald (åbner i nyt vindue).

Hvor skal affaldet afleveres?

Pil ned ikon

Erhvervsaffald der stammer fra ejendomme i Varde Kommune skal ALTID håndteres efter Varde Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
Se Varde Kommunes regulativ for erhvervsaffald her (åbner i nyt vindue).

Affald til forbrænding: AFLD I/S

Affald til deponi: AFLD IS – bemærk: alt eternitaffald skal fra 1. januar 2022 til AFLD I/S

Affald til specialbehandling (farligt affald): Find en godkendt modtager/indsamler på Affaldsregisteret. Se affaldsregisteret her (åbner i nyt vindue).

Affald og genanvendelse: Find en godkendt modtager/Indsamler på Affaldsregisteret. Se affaldsregisteret her (åbner i nyt vindue).