Virksomheder og miljø

Når du etablerer eller udvider en virksomhed, skal du være opmærksom på, at der er en række krav, som din virksomhed skal leve op til

Her kan du finde oplysninger om miljøkrav. Ønsker du f.eks. at starte virksomhed, skal du måske have en miljøgodkendelse først.

Er din virksomhed omfattet af bilag 1 og bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, skal du pr. 1. januar 2016 ansøge digitalt om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø.
Se godkendelsesbekendtgørelsen her (åbner i nyt vindue)

Se den digitale selvbetjening på Byg og Miljø her (åbner i nyt vindue)

Link til trin-for trin guide til ansøgning/anmeldelse i Byg og Miljø (åbner i nyt vindue)

Find mere generel information om miljøgodkendelser på Miljøstyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue)

 

Din Forsyning varetager al håndtering af affald i Varde Kommune – det gælder både affald fra almindelige husstande, sommerhuse og erhverv.

Gå til Din Forsynings hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Mere om virksomheder og miljø

Spildevand

Pil ned ikon

Spildevand, som ikke er almindeligt husspildevand, kaldes ofte processpildevand og kan f.eks. være:

 • Spildevand fra produktionsprocesser og – anlæg
 • Spildevand fra rengøring af produktionslokaler og –udstyr
 • Fedtholdigt spildevand
 • Spildevand med olie
 • Særlige udledninger (f.eks. afværgeanlæg, filterskyllevand)
 • Spildevand fra landbrug

Spildevand fra industri, erhverv og landbrug skal også følge de regler, der er i miljøbeskyttelsesloven.

Varde Kommune skelner mellem fire typer spildevandstilladelser; 

 • Udledningstilladelse; Hvis spildevandet ledes direkte ud i vandløb, søer eller hav.
 • Tilslutningstilladelse; Hvis spildevandet ledes til offentlig kloak, uanset om det er til en fællesledning, en spildevandsledning eller en regnvandsledning
 • Nedsivningstilladelse; Hvis spildevandet ledes ned i jorden på din grund.
 • Udsprøjtningstilladelse; Hvis spildevandet udsprøjtes på mark-arealer.

I spildevandstilladelserne kan der være krav om, at du renser dit spildevand før det ledes ud i kloak, vandløb, sø, hav eller jord.

Du skal rense spildevandet både for at begrænse forureningen af miljøet, og sikre at de hygiejniske forhold ikke er til risiko for mennesker og dyrs sundhed.

Råd og vejledninger om spildevand:

Vejledning i tilladelse til tilslutning af industrispildevand til offentlig kloak, MST (åbner i nyt vindue)

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (åbner i nyt vindue)

Tilslutningstilladelser

Pil ned ikon

Virksomheder, der leder spildevand til kloakken, som i indhold eller mængde adskiller sig fra almindeligt husspildevand, skal have en tilslutningstilladelse.

Du skal søge om tilladelse til kloaktilslutning, hvis du:

 • etablerer ny virksomhed eller bygning
 • udvider og ændrer produktionen så mængden af spildevandet øges eller indholdet ændres (f.eks. af nye eller andre stoffer)

Du skal have tilladelsen, inden du begynder at lede spildevandet i kloakken. Det er derfor en god ide, at du søger om tilslutningstilladelse så tidligt i dit projekt som muligt, og gerne samtidig med, at du søger om byggetilladelse.

Hvor lang tid, det tager at få en tilslutningstilladelse, afhænger af spildevandets indehold af forurenende og problematiske stoffer, og hvor detaljeret det indsendte ansøgningsmateriale er.
Hvis processpildevandet er komplekst, kan det være en god ide enten at hente råd hos en konsulent eller lade en rådgiver udarbejde ansøgningen.

Ansøgning om tilslutning af processpildevand til kloak skal være skriftligt, og ansøgningen kan ske på et af følgende ansøgningsskemaer; 

Der er særlige krav til fedtholdigt og olieholdigt spildevand. Hvis dit spildevand indeholder meget fedt skal du have installeret en fedtudskiller. Det samme gælder for olie hvor du skal have  en olieudskiller.

Ved kompliceret spildevand kan Varde Kommune have brug for yderligere oplysninger end det, der er oplyst i ansøgningen, og i disse tilfælde kontakter vi virksomheden eller ansøger.

Tilsynsrapporter og miljøgodkendelser af virksomheder

Pil ned ikon

Miljøtilsynsplan

Pil ned ikon

Varde Kommune har udarbejdet en miljøtilsynsplan, som blandt andet indeholder en beskrivelse af kommunens tilsynsindsats med virksomheder og landbrug, samt en generel vurdering af de væsentligste miljøproblemer. Der er ligeledes en fortegnelse over særligt forurenende virksomheder og landbrug (IED virksomheder og –landbrug). 

Tilsynsberetninger

Pil ned ikon

I henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, skal kommunerne hvert år offentliggøre en miljøtilsynsberetning. Tilsynsberetningen indeholder tilsynsmyndighedens vurdering af og tilkendegivelse om miljøtilsynet.

Miljøtilsynsberetningerne kan ses på Miljøstyrelsens Digitale MiljøAdministration (åbner i nyt vindue).

Miljøvagt

Pil ned ikon

Ved akut forurening skal anmelder straks ringe 112, hvorved beredskabet alarmeres.
Indsatslederen fra beredskabet kontakter derefter miljøvagten, hvis det er nødvendigt.

Olie, kemikalie og farligt affald

Pil ned ikon

Varde Kommune har  udarbejdet en forskrift for håndtering af olie og kemikalier, som omfatter opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i emballage, opbevaring og håndtering af spildolie i tanke samt indretning af påfyldningspladser for olieprodukter. Begrebet olie og kemikalier i forskriften omfatter både råvarer, færdigvarer og hjælpestoffer, der er klassificeret som farligt, og affald af de samme produkter, der ligeledes bliver klassificeret som farligt.

Forskriften gælder for alle virksomheder og institutioner i Varde Kommune, dog med undtagelse af miljøgodkendte listevirksomheder og kemikalier på landbrug som reguleres af NaturErhvervsstyrelsen. Forskriften skal overholdes og overtrædelser kan straffes med bøde.

Se forskriften om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier her (åbner i nyt vindue)

Midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Pil ned ikon