Spildevand og kloakering

Spildevand er alt vand, som afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og befæstede arealer.

Hvis din ejendom ligger i et område, der ikke er tilsluttet et renseanlæg, skal du selv stå for rensningen af dit spildevand.

Der er forskellige metoder og forskellige krav til den måde du kan håndtere dit spildevand på.

Opfylder du ikke rensekravene, kan Varde Kommune pålægge dig at forbedre rensningen af dit spildevand.

Søg om tilladelse

Vil du etablere eller ændre et spildevandsanlæg, skal du have en tilladelse fra Varde kommune.

Du skal, sammen med en aut. kloakmester, lave en ansøgning og sende den til os. Husk, at I også skal sende en kloakplan.

Når du har modtaget din tilladelse fra Varde Kommune må du begynde arbejdet med dit renseanlæg,.

Når anlægget er færdigt, skal din aut. kloakmester indsende en færdigmelding og ‘som udført’ målsat kloaktegning.
Du finder færdigmeldingsblanketten her (åbner i nyt vindue).

Du kan læse mere om mulighederne for forskellige renseanlæg i FAQ herunder om spildevand i det åbne land.

Læs mere om spildevand og kloakering

Spildevandsplan

Pil ned ikon

Spildevandsplanen 2019-2029 beskriver den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Varde Kommune.

Her kan du bl.a. finde mere om spildevandsforholdene på din ejendom og se svar på de mest almindelige spørgsmål vedrørende administration af spildevandsforhold i Varde Kommune.

Find hele spildevandsplanen her

Kloakering af sommerhusområderne

Pil ned ikon

Der er udfordringer med håndtering af både spildevand og overfladevand i en del sommerhusområder i kommunen, som følge af højt grundvandsspejl og bebyggelsestætheden, i samspil med de øgede nedbørsmængder.

I Varde Kommunes Spildevandsplan 2019-2029 skal der udarbejdes en handleplan for håndtering af spildevand fra sommerhusområderne i Blåvand og Vejers. Handleplanen for sommerhusområdet i Blåvand skal være fastlagt i 2020 og for Vejers i 2021.

Du kan læse mere om Varde Kommunes klimatilpasningsplan og håndtering af spildevand i sommerhusområderne her.

Separering af kloak

Pil ned ikon

Som følge af Varde Kommunes spildevandsplan, skal en række ejendomme i kommunen have separeret spildevand fra regnvand.

I spildevandsplanen og tillæg, kan du få overblik over planerne og allerede gennemførte initiativer. Se spildevandsplanen og tillæg her.

Ved separering af din kloak adskilles regnvand fra taget og spildevandet fra din husholdning i to forskellige afløb/ledninger.

På den måde kan kloaksystemet bedre rumme store regnskyl, og derfor er der mindre risiko for oversvømmelse af arealer, kældre osv.

Se en video om separatkloakering (åbner i nyt vindue)
(Når du klikker på videoen/linket, vil du blive ledt til en ekstern side, hvor Varde Kommune ikke længere er ansvarlig for dine data.)

Du kan læse mere om separatkloakering på DIN Forsynings hjemmeside (åbner i nyt vindue)

 

Faskiner til nedsivning af regnvand

Pil ned ikon

Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive regnvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloak og renseanlæg reduceres.

Kommunen anbefaler, at du får en autoriseret kloakmester til at godkende dimensionering, placering og udførelse af faskinen. Dette skal blandt andet sikre, at jorden er egnet til nedsivning, så der ikke opstår overfladisk afstrømning eller gener i øvrigt.

Bemærk at det ikke kan anbefales at regnvand nedsives hvis:

 • Afstanden fra terræn til øverste grundvandsspejl er < 2 meter, idet klimaændringerne kan medføre stigende grundvandsspejl.
 • Den øverste jordtype består af blødbundsaflejringer som f.eks. dynd, gytje og tørv samt meget lerede jordtyper.

Ligeledes gives der som udgangspunkt ikke tilladelse til nedsivning af vejvand.

Du kan læse mere om krav og dimensionering af faskiner i vejledningen: Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner (åbner i nyt vindue), hvor du på sidste side også finder et ansøgningsskema.

Nedsivning af regnvand

Når du bor i byzone eller sommerhusområde skal der søges om tilladelse til nedsivning, hvis arealet der skal nedsives fra er på mere 150 kvadratmeter. Bor du i landzoner behøver du kun at ansøge om tilladelse, hvis tagarealet er på mere end 500 kvadratmeter. Når du har etableret en faskine, skal kommunen have tilsendt en målfast tegning, der viser faskinens placering på ejendommen. Selvom du ikke skal ansøge om tilladelse skal du stadig overholde nedenstående afstandskrav:

 • Drikkevandsboring – 25 meter
 • Vandløb, søer, havet, dræn, grøfter og øvrige naturområder, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3 – 25 meter
 • Bygninger med beboelse – 5 meter
 • Jordvarmeslanger – 5 meter
 • Isolerede jordvarmeslanger – 2 meter
 • Nedsivningsanlæg til spildevand – 2 meter
 • Nabo og vejskel – 2 meter

Yderligere gælder, at der må ikke nedsives fra forureningskortlagte grunde hvor der er risiko for mobilisering af forurening, eller i områder hvor tidligere undersøgelser har givet kendskab til betydende forureninger, som (endnu) ikke er blevet relateret til en specifik lokalitet.

Udfyldt ansøgningsskema, færdigmeldingsskema og målsat tegning bedes fremsendt til Varde Kommune gerne udfyldt digitalt og fremsendt pr. mail til vardekommune@varde.dk

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

For oplysninger om muligheden for delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag henvises til afsnit om lokal afledning af regnvand.

Læs om lokal afledning af regnvand her.

Spildevand i det åbne land

Pil ned ikon
Spildevandsløsninger

Der er flere forskellige typer af spildevandsanlæg. Fælles for dem alle er, at de skal have en bundfældningstank inden den valgte rensemetode.

Nedsivningsanlæg
Et nedsivningsanlæg består af en trixtank/bundfældningstank, som kan have 2 eller 3 kamre. Her samles alt husspildevandet fra ejendommen. Fra tanken pumpes det gennem en pumpebrønd og ud i sivedræn, der ligger i jorden.
Nedsivningsanlæg kan også etableres til klorholdigt spildevand fra spabade. Her skal der som minimum etableres en 1 kubikmeter tank efterfulgt af 15 meter sivedræn.
Der kan IKKE opnås tilladelse til at nedsive poolvand. Dette skyldes at vandmængden er for stor.

Der kan søges om etablering af nedsivningsanlæg via ansøgningsskemaet her (åbner i nyt vindue)

Spildevandsanlæg op til 30 PE

 • Anlægget skal etableres af en autoriseret kloakmester.
 • Man skal sikre sig at der kan nedsives i jordbunden (via f.eks. sigteanalyse eller filtrometertest), således at der ikke sker overfladisk afstrømning. Dokumentationen for dette skal vedlægges ansøgningen.
 • Sivedrænene skal etableres, således at der er mindst 1 meter til grundvandet og så vidt muligt 2,5 meter til grundvandet.
 • Anlægget skal placeres mindst 25 meter fra søer, dræn, vandløb og kyst.
 • Der skal holdes 300 meter fra vandindvindingsanlæg til enkelthusstande, hvor der skal være drikkevandskvalitet.
 • Der skal holdes mindst 150 meter til vandindvindingsanlæg, hvor der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet.
 • Der skal holdes mindst 5 meter til naboskel, vejskel og bygningerne på ejendommen
 • Der skal holdes mindst 2 meter til faskiner.
 • Der skal holdes mindst 25 meter til andre nedsivningsanlæg og så vidt muligt 50 meter. Der kan dog i sommerhusområder, hvor der er tæt bebygget og hvor de i spildevandsplanen er udlagt til nedsivning som renseløsning dispenseres ned til 10 meter imellem anlæggene.
 • Anlæg til klorspildevand skal etableres mindst 10 meter fra andre nedsivningsanlæg.

Det kan både etableres til enkelthusstande eller til flere husstande.
I det tilfælde, hvor flere husstande går sammen om et fælles anlæg, skal placeringen af kloakledninger, tanke og sivedræn som minimum tinglyses på ejendommen.
Man kan også vælge at lave et spildevandslaug, således at anlægget vedligeholdes herigennem.

Minirenseanlæg
Minirenseanlæg er små renseanlæg. De er opbygget som små automatiske anlæg, der renser spildevandet efter samme principper, som kendes fra de store renseanlæg.
Det rensede vand fra anlægget ledes efterfølgende til vandløb eller nedsives.
Der er krav om servicetilsyn på minirenseanlæg. Dette skal foretages mindst én gang årligt.
Minirenseanlæg kan placeres 15 meter fra markvandsboringer og private drikkevandsboringer.
Minirenseanlæg  kan opfylde rensekravene S og O. For at opfylde et rensekravet for P kræves tilsætning af fosfor udfældningskemikalier.

Der kan søges om etablering af minirenseanlæg via ansøgningsskemaet her (åbner i nyt vindue)

Beplantet filteranlæg
Et beplantet filteranlæg er udført med en tæt membran i sider og bund og spildevandet bliver fordelt over et filterlag, hvori der er plantet tagrør.

Spildevandets nedbrydelige dele omsættes af de mikroorganismer, der sidder på planterødderne og på sandkornene, under forbrug af luftens ilt. Under filteret opsamles det rensede vand i dræn og føres til faskine eller udledes vandløb eller dræn.

Halvdelen af det rensede spildevand recirkulerer til bundfældningstankens første kammer eller til pumpebrønden. Herved omsættes afløbsvandets indhold af nitrat til luftformigt kvælstof, som frigives til atmosfæren, og spildevandet renses bedre, fordi det passerer det beplantede filteranlæg to gange.

Vandet i et beplantet filteranlæg løber vertikal gennem anlægget i stedet for horisontal. Dermed udnyttes det beplantede filteranlægs volumen bedre. Derfor kan anlægget dimensioneres mindre og endda rense bedre, da vandet ‘trækker’ ilt med ned gennem anlægget.

Det beplantede filter kan opfylde rensekravene S og O. For at opfylde et rensekravet for P kræves tilsætning af fosfor udfældningskemikalier.

Beplantede filteranlæg kan placeres 15 meter fra markvandsboringer og private drikkevandsboringer.

Der kan søges om etablering af beplantet filteranlæg via ansøgningsskemaet her (åbner i nyt vindue).

Pilerenseanlæg

Lukkede pilerensningsanlæg 
Denne type pilerenseanlæg er yderst skånsomt for miljøet, da anlæggene etableres med en membran i bunden.
Derfor kommer spildevandet ikke i kontakt med den omkringliggende jord, og da der ikke er noget afløb fra anlægget udledes der ikke renset spildevand til recipienter.
For at rensningen kan foregå, er det nødvendigt, at anlægget dimensioneres korrekt i forhold til bl.a. spildevandsmængden i den aktuelle husstand og nedbørsmængden på det aktuelle sted. Der skal ikke betales spildevandsafgift af anlægget.
Denne type anlæg opfylder renseklasse SOP.

Åbne pilerenseanlæg 
I åbne pilerensningsanlæg anvendes ingen membran. Derfor nedsives den del af spildevandet, der ikke optages af pilen. Der gælder derfor samme regler for et åbent pilerenseanlæg som for et nedsivningsanlæg. Denne type anlæg opfylder renseklasse SOP.

Der kan søges om etablering af pilerenseanlæg via ansøgningsskemaet her (åbner i nyt vindue).

Samletank
En samletank er en lukket beholder til spildevand. Den har ingen afløb, og spildevandet flyder derfor over, hvis den ikke bliver tømt.

Hvor ofte skal samletanken tømmes?
En samletank skal tømmes flere gange om året. Antallet af tømninger afhænger af tankens størrelse og ejendommens vandforbrug. En samletank skal enten tømmes med faste intervaller, der passer med forbruget, eller uden faste intervaller, hvis tilførslen af spildevand varierer hen over året.
Samletanke er ikke tilmeldt Kommunens obligatoriske tømningsordning.

Der kan søges om etablering af samletank via ansøgningsskemaet her (åbner i nyt vindue).

Færdigmelding af spildevandsanlæg
Du kan finde vores færdigmeldingsskema her (åbner i nyt vindue).

Du kan finde skema til ansøgning om afdragsordning her (åbner i nyt vindue) og vejledning til skemaet her (åbner i nyt vindue). 

Du skal ikke søge om spildevandstilladelse til følgende

Pil ned ikon
 • Renovering eller flytning af et eksisterende køkken eller badeværelse
 • Udskiftninger af rørføringer fra hus til bundfældningstank. Dette skal dog også meddeles kommunen

Tømningsordning for bundfældningstanke

Pil ned ikon

Alle ejendomme med en bundfældningstank skal have tanken tømt efter behov, men minimum en gang årligt.

Varde Kommune har en fælles tømningsordning for bundfældningstanke til husspildevand. Denne ordning er obligatorisk og sikrer, at alle tanke bliver tømt minimum en gang årligt.

Ordinær tømning sker én gang årligt på DIN Forsyning A/S’ foranledning. En ejendom kan tilmelde sig flere årlige tømninger ved kontakt til DIN Forsyning A/S. Varsling for tømning meddeles ca. 2 uger i forvejen. Varslingen sker pr. brev, medmindre DIN Forsyning A/S har kontaktoplysninger til e-mail eller telefon.

Du kan læse mere om drift af tømningsordningen på DIN Forsynings hjemmeside (åbner i nyt vindue).

Du kan se kommunens regulativ for tømningsordningen for bundfældningstanke her (åbner i nyt vindue)

Kommunen kan give dispensation i ét år, hvis vandforbruget på ejendommen indenfor det sidste år har været under 5 m³. Året efter skal tanken tømmes.

Derudover kan kommunen give dispensation, hvis tanken er blevet tømt mindre end 2 måneder før den kommunale tømningsordning. Det kan for eksempel være, hvis der på ejendommen er blevet etableret et nyt spildevandsanlæg indenfor de sidste 2 måneder. Året efter skal tanken tømmes.

Hvis du ønsker dispensation fra tømningsordningen, skal du sende en skriftlig anmodning til kommunen. Sammen med anmodningen skal der vedlægges dokumentation. Dokumentationen kan for eksempel være:

 • En opgørelse over vandforbruget for sidste år
 • Kopi af nedrivningstilladelse samt dokumentation for om bundfældningstanken er tømt, sløjfet eller andet
 • Kopi af færdigmelding for nyt spildevandsanlæg, som viser at anlægget er etableret mindre end 2 måneder før tømningen
 • Kopi af faktura for tømning mindre end 2 måneder før den kommunale tømningsordning

Anmodningen om dispensation skal sendes til: vardekommune@varde.dk