Natur

Varde Kommune har en unik natur med store og små værdifulde naturområder, som er hjemsted for dyr og planter.

Se mere om naturen i Varde Kommune på siden “Ud i naturen“.

Varde Kommunes naturplejepulje 

Varde kommune har afsat en naturpulje, så private lodsejere kan søge om støtte til naturpleje.

Varde Kommunes naturplejepulje

Naturbeskyttelse

Hvis du har natur på din grund, fx hede, mose eller søer, så kan den være beskyttet. Det betyder, at du ikke må forandre områderne. Det betyder at du ikke uden videre, må bygge, grave, dræne eller lave andre forandringer af områderne.

Den hidtidige landbrugsdrift af arealer må fortsætte, men ikke intensiveres.

Du kan ansøge om dispensation til at foretage ændringer på områder, der er beskyttet natur.

Bekæmpelse af rynket rose i Blåvand

Pil ned ikon

Varde Kommune bekæmper rynket rose

Klitlandskabet omkring Blåvandshuk Fyr er under tilgroning med rynket rose, også kaldet hybenrose. Varde Kommune har opstartet et naturplejeprojekt, hvor hybenroserne fjernes, til glæde for besøgende og det naturlige dyre- og planteliv. Projektområdet er foreløbig 2,5 ha men Varde Kommune håber på at kunne fortsætte projektet til næste vinter.

Invasiv art
Mange forbinder måske hybenrose med de danske kyster, men faktisk hører den slet ikke hjemme i Danmark. Hybenrosen er en invasiv art fra Asien der blev indført som prydplante omkring år 1800. Fra 1950’erne og frem er rynket rose blevet plantet i mange sommerhusområder og læhegn. Den spreder sig kraftigt og er vanskelig at udrydde. Rynket rose er nu den mest udbredte invasive art i Danmark og udgør en trussel, særligt mod artsdiversiteten ved de kystnære naturtyper.

Rynket rose har ingen naturlige fjender i Danmark og kan danne store tætte bestande, hvor al anden vegetation skygges væk. Det medfører at det naturlige dyre- og planteliv udkonkurreres fra deres naturlige levesteder. For at bevare og genskabe den naturlige vegetation, er det nødvendigt at bekæmpe rynket rose.

 

Naturen i danske kystlandskaber
I danske kystlandskaber findes helt unik natur tilpasset de barske forhold med kraftig vind, sandaflejringer og saltvandspåvirkning fra havet. Klitterne er en meget dynamisk naturtype da de ligger i første række til havet, også under kraftige storme hvor vandstanden er særlig høj. Planterne der lever i klitlandskabet har udviklet hver deres strategi til at overleve de barske forhold. Fælles for planterne er at de er helt afhængige af sollys, og kan ikke overleve under skygge i hybenrosens tilstedeværelse. For at gøre plads til de hjemmehørende arter igen er det nødvendigt at fjerne hybenroserne.

Bekæmpelsen
Til plejeindgrebet anvendes en biorotor monteret efter en traktor. Maskinen går 30 cm ned i jorden og hiver planterne op med rødder. Herefter ligger rødderne på jordoverfladen og tørrer ud eller sprækker under frost. På de mere kuperede arealer anvendes samme princip, men med en mindre biorotor monteret på armen af en terrængående gravemaskine med gummibælter. Armens arbejdslængde er 7 meter fra maskinen.  Ved at bruge denne bekæmpelsesmetode undgås brug af sprøjtemidler. Indgrebet kan se voldsomt ud, men klitterne har en naturlig dynamik med vindbrud og åben mineraljord, så naturen og landskabet forventes ikke at være for sårbar til at bekæmpelsen udføres med maskiner.

Bekæmpelsen udføres i vinterperioden for at skåne dyr og planter mest muligt. Forud for rydningen er der gennemført en botanisk gennemgang af arealerne. Forekomster af værdifulde plantearter og partier med karakteristisk og naturlig klitvegetation er markeret med pæle og afmærkningsbånd, så maskinerne kan køre udenom. Varde Kommune er opmærksom på, at der findes en bestand af markfirben i området. Markfirben graver sig ned i løbet af september, oktober og november, og ligger i ned til 1 meter dybe gange frem til foråret.

20171016_091701

Naturpark Vesterhavet
Projektområdet ligger i Naturpark Vesterhavet der strækker sig over et 22.500 ha stor område fra Nymindegab til Blåvands Huk. Naturparken byder på mange forskellige naturtyper og oplevelser. Projektet er med til at styrke oplevelserne i Naturpark Vesterhavet, så det dynamiske landskab og kystens mangfoldige liv fortsat kan opleves.

Naturpolitikken
Rydningen er med til at opfylde nogle af målsætningerne, der er beskrevet i Varde Kommunes naturpolitik, om bedre natur samt oplevelse og benyttelse af naturen. Projektet er med til at styrke naturtyperne, der går ind under naturkategorierne værdifulde landskaber samt kyst og klitlandskaber. Indgrebet er også en del af indsatskataloget punkt 8 og 16. Naturpolitikken kan tilgås her: Naturpolitik i Varde Kommune.

Projektområdet ejes af Varde Kommune og er ca. 2,5 ha, som vist på kortet. Der indhentet en dispensation fra kystdirektoratet og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 der kan tilgås her: Dispensation til at bekæmpe rynket rose.

Læs mere om rynket rose på Miljøstyrelsens hjemmeside

 

Naturbeskyttelse (§ 3)

Pil ned ikon

 

Naturbeskyttede arealer

Enge, moser, heder, overdrev, søer, strandenge og vandløb er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3. I daglig tale kaldes de beskyttede naturtyper ofte ”§ 3-områder”. Loven har til formål at beskytte disse naturtyper mod indgreb som tilplantning, opgravning, opfyldning mv.

Søer og vandhuller

er beskyttede, hvis de har et naturligt plante- og dyreliv og et areal på mindst 100 kvm.

Moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strandsumpe er beskyttede, hvis de hver for sig eller i sammenhæng har et areal på mindst 2.500 kvm. Det gælder også, hvis der er flere ejere. Mindre moser er også beskyttede, hvis de ligger ved beskyttede vandløb eller søer. I byzone og sommerhusområder gælder særlige regler.

Vandløb

Alle vandløb er omfattet af vandløbsloven, og en stor del af dem er også omfattet af naturbeskyttelsesloven.

Varde Kommune har foretaget en vejledende kortlægning af de områder, som er omfattet af lovens bestemmelser. Kortlægningen er udgangspunkt for kommunens administration af Naturbeskyttelseslovens § 3. Et areal kan godt være beskyttet, selv om det ikke er vist på hjemmesiden, da et areal kan vokse sig ind i eller ud af beskyttelsen.

På Danmarks Miljøportal kan du se, om du har et beskyttet areal på din ejendom og på Miljøministeriets hjemmeside kan du finde vejledning om § 3-bestemmelserne og oplysninger om de enkelte beskyttede naturtyper og om plejen af dem.

Du kan søge dispensation til at ændre beskyttet natur

Tilstanden af beskyttet natur må som udgangspunkt ikke ændres, men den hidtidige drift af arealet kan fortsætte. Man må således ikke omlægge, dræne eller tilplante arealet, ligesom man ikke må benytte sprøjtemidler og gødning, hvis det ikke tidligere er brugt der. Forbuddet gælder også for etablering eller opfyldninger af vandhuller.

Hvis man ønsker at ændre tilstanden af et beskyttet naturareal, skal man forinden søge om dispensation hos kommunen.

Her finder du ansøgningsskemaet

 

Beskyttelseslinjer

Pil ned ikon

 

Beskyttelseslinjer

Kyster, søer, åer, fortidsminder, skove og kirker er omfattet af naturbeskyttelseslovens regler om bygge- og beskyttelseslinjer.

Det overordnede formål med bygge- og beskyttelseslinjerne er at sikre de landskabelige og kulturhistoriske værdier, deriblandt:

 • Sikre områder mod bebyggelser, tilplantning og terrænændringer mv.
 • Sikre levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv
 • Sikre de arkæologiske lag
 • Sikre kirkernes omgivelser mod byggeri over 8,5 m.
 • Sikre kystområderne for indgreb og forhindre risiko for øget sandflugt

Du kan læse mere om byggelinjerne på Miljøstyrelsens hjemmeside her

Skilte i det åbne land

Pil ned ikon

 

Skilte i det åbne land

I det åbne land må der som udgangspunkt ikke opsættes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed.

Du kan læse mere om reglerne og undtagelserne i bekendtgørelsen om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land.

Du kan læse bekendtgørelsen her

 

Hvordan laver jeg en god sø - ansøgningsskema

Pil ned ikon

 

Det er en god idé at lave en sø

Vandhuller og søer er med til at skabe variation i landskabet og skabe levesteder for padder, fugle, pattedyr, insekter, vandplanter m.fl. Ud over at glæde naturen bliver et vandhul på ejendommen ofte til stor glæde for ejeren.

Både oprensning og nyetablering af vandhuller kræver en tilladelse fra kommunen. Ansøgningsskema ligger i selvbetjeningsbjælken øverst på siden. Visse steder med værdifuld natur kan der ikke gives tilladelse til at grave vandhuller, men som regel kan lodsejer og kommunen i fællesskab finde frem til en placering, der ikke volder problemer.

I folderen Gode råd om anlæg og pleje af søer kan du læse om, hvordan man bedst anlægger en sø. Du kan også få folderen fra kommunen, Naturcenteret.

Her finder du et ansøgningsskema, hvis du vil søge om at grave en sø.

Ansøg om tilladelse til kystbeskyttelse

Pil ned ikon

Den 1. september 2018 overtog kommunerne forvaltningen af kystbeskyttelsesloven.

Ansøgninger om kystbeskyttelse skal derfor sendes til den kommune, hvor du ønsker at udføre kystbeskyttelse.

Ved kystbeskyttelsesforanstaltninger forstås typisk følgende:

 • Bølgebrydere
 • Diger
 • Høfder
 • Højvandsmure
 • Sandfodring
 • Skråningsbeskyttelser

Nødvendige oplysninger
Sagsbehandleren i kommunen har brug for en lang række oplysninger for at sikre korrekt behandling af en ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse. Ansøgeren skal derfor udfylde et ansøgningsskema og en samtykkeerklæring. Hent ansøgningsskema og samtykkeerklæring 

Vejledning til skemaet

Hvis du ønsker at udføre kystbeskyttelse, vil vi meget gerne drøfte sagen med dig, inden du udfylder ansøgningsskemaet. Du er derfor velkommen til at henvende dig, hvis du påtænker at ansøge om kystbeskyttelse.

Henvendelse kan ske til vardekommune@varde.dk eller 79946800.

 

Naturkvalitetsplan

Pil ned ikon

Naturkvalitetsplanen bygger på et omfattende feltarbejde og indeholder dels en statusbeskrivelse af alle kommunens § 3-beskyttede naturområder og dels en planlægning af den fremtidige indsats for at bevare og forbedre naturområderne. Naturkvalitetsplanlægningen er bygget op over de principper, der siden begyndelsen af 1980’erne er brugt på vandløbsområdet med en overordnet målsætning for de enkelte naturområders fremtidige naturkvalitet, og en vurdering af, hvorvidt målsætningen er opfyldt.

Kommunens naturkvalitetsplan bygger på den naturkvalitetsplan, der indgik i det tidligere Ribe Amts Regionplan 2016. Indsamlingen af datamaterialet hertil forløb i perioden 1999 til 2004. Det vil sige, at de ældste data er temmelig gamle.

Naturen er ikke en statisk størrelse, men udvikler sig konstant – det kan både være i en positiv og negativ retning. De ældste data er derfor forældede, hvorfor det prioriteres højt at få gennemført en ajourføring af datagrundlaget. Varde Kommune har derfor i 2009 påbegyndt en revision af datagrundlaget, og det er målet, at der i løbet af en kortere årrække skal foreligge nye feltbeskrivelser af alle kommunens naturområder.

Naturkvalitetsplanen består af disse dele:

 • En sammenfattende redegørelse og tilhørende retningslinjer og målsætninger i kommuneplanen.
 • En naturtype-rapport med en nærmere gennemgang af de forskellige naturtyper og deres naturindhold og udbredelse i det tidligere Ribe Amt.
 • Fjorten rapporter med en beskrivelse af naturværdierne i de fem gamle kommuner, der nu udgør Varde Kommune.

De fem “kommunerapporter” indeholder en generel beskrivelse af naturforhold, herunder en vurdering af de enkelte naturområder, deres naturværdier og naturforbedringspotentiale. Derudover findes en vurdering af de landskabsbiologiske sammenhænge. På baggrund af disse beskrivelser og vurderinger er naturområderne målsat, og samtidig er der fastlagt hovedindsatsområder, hvor en øget indsats til naturforbedring har første prioritet.

I naturtyperapporten beskrives de naturtyper, der kendetegner det tidligere Ribe Amt. I rapporten findes en nærmere beskrivelse af de enkelte naturtypers udbredelse og deres naturindhold, ligesom status for bevaringstilstand og plejebehov er beskrevet.

Naturtyper i Ribe Amt

Tidligere Blåbjerg Kommune

Tidligere Blåvandshuk Kommune

Tidligere Helle Kommune

Tidligere Varde Kommune

Tidligere Ølgod Kommune

Bjørneklo

Pil ned ikon

Varde Kommunes Byråd vedtog i 2012 en plan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Det skete på baggrund af et ønsket om at udrydde kæmpe-bjørneklo fra offentlige og private arealer i Varde kommune.

Kæmpe-bjørneklo er en invasiv plante som breder sig voldsomt og udkonkurrerer de naturligt hjemmehørende arter. Hver kæmpe-bjørneklo sætter et meget stort antal frø.

Derfor er det vigtigt at bekæmpe planten inden den når at komme i blomst. Den er meget hurtigvoksende og vækstkraftig, derfor er én årlig bekæmpelse ikke nok. Ofte er en bekæmpelse af bjørnekloen noget, der skal ske over en flerårig periode, da frøene kan bevare spireevnen i jorden i op til 10 år.

Planten er giftig for mennesker, da det kan give kraftige forbrændinger, hvis man får plantens saft på bar hud og huden udsættes for almindeligt sollys. Det er derfor vigtigt, at vi alle bekæmper planten, hvor vi møder den – og at vi gør det på den rigtige måde.

Håndhævelse

I følge indsatsplanen skal alle kæmpe-bjørneklo bestande være bekæmpet første gang inden den 1. juni og igen inden den 15. august. Manglende bekæmpelse vil medføre påbud fra Varde Kommune til lodsejer. Overholdes påbuddet ikke kan Varde Kommune foretage bekæmpelsen. Lodsejer vil herefter få en bøde svarende til de anslående udgifter til bekæmpelsen, dog minimum 5000,- kr.

Læs mere her:

Bekæmpelsesmetoder

Bjørneklo – beskrivelse

Forvekslingsmuligheder

Indsatsplanen

Kort
Se kort med registreringer nedenfor.

Kæmpe-bjørneklo kan sprede sig langs vandløb og med frø via vind og vandløb, så det kan være du finder forekomster af kæmpe-bjørneklo andre steder end lige vist på kortet. Hvis du ser kæmpe-bjørneklo i kommunen, vil vi gerne have besked.

Vis stort kort

Det kan være en hjælp at udskrive kortet og tage det med ud, når du skal finde kæmpe-bjørneklo.

Natura2000

Pil ned ikon

Natura 2000 er et netværk af naturområder i hele EU, der indeholder særligt værdifuld natur set i et europæisk perspektiv.

Hvert Natura 2000-område er udpeget for at beskytte en række arter og naturtyper. Der skal tages særligt hensyn til disse arter og naturtyper, når der planlægges projekter, som kan påvirke et Natura 2000-område.

 

PLANLÆGNING FOR NATURA 2000-OMRÅDERNE

Miljø- og Fødevareministeriet udarbejder overordnede Natura 2000-planer for de internationale naturbeskyttelsesområder (se ovenfor). Varde Kommune har udarbejdet Natura 2000-handleplaner som beskriver og prioriterer kommunens planlagte initiativer i beskyttelsesområderne i perioden 2016-2021.

Se Natura 2000-handleplanerne for Varde Kommune i planperioden 2016-2021 her:

Se kort med Natura 2000-områder her.

 

TILSKUD TIL NATURPLEJE I NATURA 2000-OMRÅDER

For at handleplanerne kan gennemføres, er der brug for en medvirken fra private lodsejere.

Lodsejere, som ejer jord indenfor et Natura 2000-område, har mulighed  for at opnå støtte til naturpleje gennem forskellige tilskudsordninger. Støttepuljerne administreres gennem Natur Erhvervsstyrelsen.

Læs mere om tilskudsmulighederne her

SÆRLIGE REGLER I NATURA 2000

Der gælder særlige regler for Natura 2000-områderne. Dette gælder både for aktiviteter inden for områderne og for aktiviteter uden for områderne, der kan påvirke arter og naturtyper i Natura 2000-området.

 

ANMELDEORDNINGEN

En række indgreb, der normalt ikke kræver tilladelse efter lovgivningen, skal anmeldes til kommunen 4 uger før de sættes i værk.

Anmeldeordningen er blevet lavet fordi kommunen skal have mulighed for at vurdere, om en påtænkt driftsændring eller aktivitet kan påvirke de arter og naturtyper negativt, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte. Kommunen skal inden 4 uger træffe afgørelse, hvis kommunen ønsker at vurdere den anmeldte aktivitet nærmere. Hvis kommunen ikke træffer afgørelse inden 4 uger, kan aktiviteten sættes i værk. Dette gælder dog kun aktiviteter der ikke kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning.

Følgende aktiviteter og driftsændringer i Natura 2000 skal anmeldes:

 • Tilplantning med juletræer og skov, flerårige energiafgrøder, levende hegn og lignende i fuglebeskyttelsesområder.
 • Rydning af samt træartsskifte og plantning i løvskov.
 • Ændring i tilstanden af søer, heder, moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev, der ikke opfylder størrelseskravet i naturbeskyttelseslovens § 3.
 • Ændring i tilstanden af indlandssaltenge, kilder og væld samt vandløb, der ikke er udpeget efter naturbeskyttelseslovens §3.
 • Opdyrkning af vedvarende græsarealer i fuglebeskyttelsesområder.
 • Opdyrkning, tilplantning og sandflugtsdæmpning på klitter.
 • Rydning af krat af havtorn, gråris og enebær samt skov af skovfyr på klitter.
 • Rydning af krat af enebær på overdrev, der ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
 • Væsentlig ændring inden for kort tid i græsningsintensitet, herunder ophør med græsning eller høslet.
 • Væsentlig ændring i anvendelsen af husdyrgødning, herunder ændret gødskning fra handelsgødning til husdyrgødning.
 • Etablering af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, herunder veje.
 • Etablering af ikke-godkendelsespligtige virksomheder i områderne, der kan medføre betydelige forstyrrelser (eksempelvis støj).

 

PROJEKTER OG PLANER, DER KAN PÅVIRKE ET NATURA 2000-OMRÅDE

Skal du som lodsejer foretage dig noget i eller i nærheden af et Natura 2000-område, som kræver tilladelse eller dispensation fra f.eks. planloven, miljøbeskyttelsesloven eller naturbeskyttelsesloven, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler.

Der skal som hidtil søges om tilladelse, godkendelse, dispensation m.v. uanset om aktiviteten foregår i eller udenfor Natura 2000-områder, hvis dette er krævet efter lovgivningen.

Kommunen vurderer herefter, om det, der søges om, kan påvirke de arter og naturtyper, et Natura 2000-område er udpeget for. Såfremt aktiviteten ikke kan afvises at påvirke Natura 2000-området, skal der udarbejdes en konsekvensvurdering for, hvordan det ansøgte påvirker naturen og arter. Konsekvensvurderingen skal udføres lige meget om aktiviteten foregår i eller i nærheden af internationale naturbeskyttelsesområder.

Hvis kommunen konkluderer, at det ansøgte vil påvirke Natura 2000-området væsentligt i negativ retning, kan der kun undtagelsesvist gives tilladelse til det ansøgte.

 

BESKYTTEDE BILAG IV-ARTER

Beskyttede dyr og planter – bilag 4-arter På EF-habitatdirektivets bilag IV er der opført en række plante- og dyrearter, der er strengt beskyttede i hele EU. Arterne kaldes i daglig tale for “bilag IV-arter”. Den strenge beskyttelse omfatter arterne og deres levesteder, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Det betyder, at du skal tage særligt hensyn, hvis du planlægger projekter, som kan påvirke arterne eller deres levesteder. Kontakt Team Natur & Park.

Du kan læse mere om hvilke arter, du skal passe på og hvordan du passer på dem på Naturstyrelsens hjemmeside, klik her

BESKYTTEDE DYR OG PLANTER I VARDE KOMMUNE
I Varde Kommune er der kendskab til følgende bilag IV- arter.

 • Birkemus
  Birkemus er inden for de seneste år registreret i Varde Ådal øst for Varde, ved Stavskær og i nærheden af Filsø. Arten er svær at registrere og det er sandsynligt, at den findes fleres steder i kommunen
 • Snæbel
  Fisken Snæbel er lever i Sneum Å og Varde Å
 • Løgfrø
  Løgfrø er i Varde Kommune kun fundet på en lokalitet ved Ho. Men den er også vanskelig at registrere og kan måske findes flere steder.
 • Strandtudse
  Strandtudsen er kendt fra en række lokaliteter langs Ho Bugt og Vesterhavskysten. Blandt andet Skallingen og Langli huser pæne bestande.
 • Markfirben
  Markfirben findes langs Vesterhavskysten og det er sandsynligt, at den også findes på flere indlandslokaliteter i kommunen.
 • Grøn Kølleguldsmed
  Grøn Kølleguldsmed har tidligere forekommet flere steder langs Varde Å, men er ikke fundet i nyere tid. Arten er i øjeblikket i spredning, og det er sandsynligt, at den vil genindvandre til Varde Kommune.
 • Bred Vandkalv
  Bred Vandkalv er senest fundet i 1991 i Strib Sø ved Vejers. Arten blev forgæves eftersøgt på lokaliteten i 2004.
 • Spidssnudet frø
  Spidssnudet frø er udbredt i hele Varde Kommune.
 • Odder
  Odder findes i mange af kommunens vandløb og vådområder. Småflagermus Der findes flere arter af småflagermus i Varde Kommune, blandt andet Vandflagermus, Brunflagermus og Sydflagermus.
 • Vandranke
  Vandranke forekommer i Gødelen og sandsynligvis i flere tilløb til Gødelen.
 • Liden Najade
  Filsø er et af de få tidligere voksesteder for arten. Men den er ikke blevet fundet her siden 1947.

Fredninger

Pil ned ikon

Der ca. 25 kendelsesfredede områder i Varde i Varde Kommune. Fredningerne er lavet for at sikre særligt værdifulde geologiske, biologiske, kulturhistoriske og/eller rekreative områder.

Klik her, hvor du kan se, om der er fredede arealer på din ejendom

DISPENSATION FRA FREDNINGER

Har man arealer inden for en fredning, skal man være opmærksom på, at ændringer i f.eks. arealernes drift, byggeri m.m. kan kræve dispensation fra fredningen.

Ansøgning om dispensation skal sendes til fredningsnævnet for det pågældende område.

Der findes ikke særlige ansøgningsskemaer.

Adressen på fredningsnævnet, der omfatter Varde Kommune:

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del
Retten i Kolding
Domhusgade 24
6000 Kolding

TILSYN MED FREDEDE OMRÅDER

Kommunerne fører tilsyn med, at fredningsbestemmelser bliver overholdt på alle fredede arealer, der ikke er ejet af staten.

Miljøministeriet fører tilsyn med egne arealer.

Skovrejsning

Pil ned ikon

Skovrejsning i Varde Kommune

Hvis du ønsker at etablere skov på et areal større end 0,5 ha, skal du anmelde eller ansøge kommunen inden etableringen.

Ligger arealet i et område, hvor skovrejsning er ønsket, skal der indsendes en anmeldelse. Reagerer kommunen ikke inden 4 uger, kan skoven plantes, men der skal fortsæt indhentes en screening fra kommunen.

Ligger arealet i et område, hvor skovrejsning er uønsket, skal der indsendes en ansøgning, og kommunen kan derefter give en tilladelse til skovrejsning, hvis der er særlige forhold der taler for skovrejsning. I dette tilfælde skal du vente på at kommunen har udarbejdet en tilladelse. Giver kommunen et afslag kan afgørelsen påklages.

Varde Kommune vurderer anmeldelsen eller ansøgningen ud fra retningslinjerne i kommuneplanen, og henviser til anden lovgivning eller andre forhold der gør sig gældende på arealet.

Anmeldelsen eller ansøgningen skal indeholde følgende:

 • Et kort med matr. nr. over arealet hvor skovrejsningen er markeret.
 • Navn på anmelder/ansøger og evt. firmanavn
 • Navn(e) på ejer(e) og evt. fuldmagt fra ejere der ikke er i kontakt med konsulenten
 • En begrundelse for hvorfor ejer ønsker at plante skov
 • Evt. oplysninger om arealet ligger i ønsket eller uønsket skovrejsningsområde

Du kan bruge dette skema til din anmeldelse eller ansøgning: Anmeldelse/ansøgning om skovrejsning i Varde Kommune

For både skovrejsning i områder hvor skovrejsning er ønsket og uønsket, skal kommunen udarbejde en screeningsafgørelse for plantningen må påbegyndes.

Du kan bruge dette skema til din ansøgning til screeningsafgørelsen:
Ansøgning om screeningsafgørelse i Varde Kommune

Du bedes sende din ansøgning til screeningsafgørelsen og anmeldelse eller ansøgning til vardekommune@varde.dk og skriv gerne ’Naturcenteret – skovrejsning’ i emnefeltet.